Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 75 - Protecció dels conjunts històric artístics i elements naturals i paisatgístics

Article 75 - Protecció dels conjunts històric artístics i elements naturals i paisatgístics


Els objectius indicats a l'epígraf d'aquest article s'aconsegueixen per mitjà del respecte a totes les normes locals, promulgades, si és el cas, pels municipis per mitjà d'ordenança i, a més, per les previsions específiques contingudes en aquestes Normes a propòsit de l'edificació i els usos i per la institució del Catàleg regulat a l'article 25 de la Llei del sòl.