Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 70 - Caràcter dels màxims de volum

Article 70 - Caràcter dels màxims de volum


1. Els paràmetres de cada tipus d'ordenació fixen, de forma conjunta i interdependentment, les envoltants màximes dels volums d'edificació que permeten aquestes Normes.

2. Les envoltants de volum estableixen uns límits que no poden depassar‑se i que no són obligatoris fins als seus valors màxims, tant en les obres de nova planta com en les d'ampliació, llevat dels supòsits en què una norma es­pe­cí­fica imposi el deure d'edificar fins als esmentats extrems màxims.