Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 69 - Tipus d'ordenació de l'edificació

Article 69 - Tipus d'ordenació de l'edificació


1. Els tipus d'ordenació física de les zones establertes en aquest Pla General són els següents:

1. Edificació segons alineacions de vial. Correspon a una edificació entre mitgeres, al llarg dels carrers o vials, regida bàsicament per l'alçada reguladora màxima segons l'amplada del carrer o vial i per la profunditat edifi­ca­ble.
2. Edificació aïllada. Edificació aïllada, establerta en atenció a la forma i superfície de parcel·la i regulada bàsicament atenent als factors següents: alçada màxima, ín­dex d'intensitat d'edificació, percentatge màxim d'ocupació de parcel·la i distàncies mínimes a les seves llindes.
3. Composició de volums o edificació volumètrica especí­fica. Tipus d'ordenació en què l'edificació es determina mitjançant un coeficient d'edificabilitat zonal o neta. La concreció per a cada unitat de l'edificació es precisarà al Pla Parcial, al Pla Especial o, si és el cas, en l'estudi de detall, per mitjà de la composició de volums.
4. Edificació tridimensional. Model d'ordenació en què s'interrelacionen els espais públics i privats, a diferents nivells i amb diferents destinacions i usos. La determinació d'aquest tipus d'ordenació es fa al Pla Parcial o al Pla Especial.