Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 59 - Cessions de sòl per a sistemes locals

Article 59 - Cessions de sòl per a sistemes locals


Les cessions gratuïtes de sòl per al que en aquest Pla és qualificat com a sistemes locals públics, es regiran pel que disposa la Llei del Sòl i pel que, en la seva subordinació, es disposa en aquestes Normes per a les actuacions en els diferents tipus de sòl i sistemes d'execució.