Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Artículo
  Article 54 - Classificació del sòl

Article 54 - Classificació del sòl


1. El sòl comprès a l'àmbit del Pla es classifica en sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.

2. El Programa d'actuació del Pla General Metropolità de­ter­mina, d'acord amb les seves previsions, el sòl urbanitzable programat i el no programat. Les successives revisions de l'esmentat programa podran alterar aquesta determinació, d'acord amb el que disposa l'article 48 de la Llei del sòl.

3. La delimitació del tipus de sòl es fa als plànols b‑1 a escala 1/10.000, als quals s'hauran d'incorporar variacions resultants de les revisions del Programa d'actuació que es realitzen successivament.

4. La conversió del sòl urbanitzable en sòl urbà s'operarà per l'execució del corresponent pla parcial, a mesura que es realitzin tots els elements d'urbanització exigits pel mateix pla. La Corporació Metropolitana de Barcelona, per mitjà dels seus serveis tècnics, mantindrà actualitzats els documents referents a la classificació del sòl.

5. L'alteració de la classificació del sòl no urbanitzable, per passar‑lo a sòl urbanitzable, només podrà fer‑se per mitjà de la revisió del Pla General, tal com disposen els articles 2 i 3 d'aquestes Normes.