Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Artículo
  Article 42 - Direcció facultativa

Article 42 - Direcció facultativa


1. No es permetrà l'inici d'activitats, objecte d'una llicència concedida, quan sigui preceptiva la direcció facultativa, sense que es compleixin els requisits següents:

a. comunicació a l'Ajuntament, pel facultatiu designat com a director, de l'acceptació efectiva del mandat. Aquesta comunicació s'estendrà en dos exemplars, i si és el cas en els impresos oficials corresponents, i estarà visada pel col·legi oficial al qual pertanyi el facultatiu. Hi constarà, a més, la data de la llicència d'obra o de l'autorització provisional, si és el cas, i el nom, cognoms o la raó social i el número del document nacional d'identitat o de la targeta d'identificació fiscal del constructor que hagi de dur-les a terme. El duplicat, degudament segellat per l'administració municipal, serà tornat al facultatiu director i haurà de custodiar-se permanentment al lloc de l'obra o activitat
b. quan les obres comportin moviment de terres, junt amb l'anterior notificació s'acompanyaran els documents que es preveuen per a la concessió de llicències d'aquest tipus de treballs, si no s'haguessin aportat amb la petició inicial
c. en els supòsits de l'apartat anterior i en tots els altres casos en què s'exigeix, amb independència de la direcció facultativa de l'obra, la presència d'un tècnic titulat, es notificarà a l'administració municipal el nom, cognoms i títol professional del tècnic indicat mitjançant el document de designació corresponent, on en consti l'acceptació.

2. Tota obra iniciada sense haver acomplert el que disposa el paràgraf anterior es considerarà mancada de direcció facultativa i serà suspesa mentre no es compleixi aquest requisit, sense perjudici de les sancions que procedeixin per l'incompliment.