Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
  Artículo
  Article 356 - Estàndards urbanístics

Article 356 - Estàndards urbanístics


1. Per a les zones de remodelació pública el Pla de Reforma Interior ha d'establir els estàndards en proporció que millori les destinacions actuals a vials, estacionaments, espais lliures i dotacions comunitàries.

2. A les zones de remodelació privada els Plans de Reforma Interior han de respectar els mínims següents:

a. Per a vials locals 25,20 %
b. Estacionaments 5'40 %
c. Espais verds locals 16'20 %
d. Dotacions comunitàries 11'70 %

3. El Pla Especial de Reforma Interior, han d'establir, globalment, la quantia de les reserves de sòl per a sistemes locals segons els percentatges definitis al número anterior, i justificadament han de determinar la destinació concreta dels sòls resultants d'aquests estàndards segons les necessitats concretes del sector i dins dels usos previstos amb caràcter general en aquest article.

 • Modificació del PGM en relació amb la modificació dels usos de les zones qualificades com a clau 14b, zones de remodelació privada, de Barcelona.

  Municipio
  Barcelona

  Aprovada definitivament i donada conformitat al text refós per Resolucions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 23 de juliol de 1998 i de 2 de febrer de 1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/1999)

  Art. 356. Modificació dels estàndards urbanístics de la zona 14b

  2. A les zones de remodelació privada els plans de reforma interior hauran de respectar el mínims següents, mentre l'índex d'edificabilitat brut a què es refereix l'article 357.2 no superi 0,9 m2 sostre/m2 sòl.

  a. per a vies locals. 25,20 per 100
  b. estacionaments 5,40 per 100
  c. espais verds locals 16,20 per 100
  d. dotacions comunitàries 11,70 per 100

  En cas d'incorporar un índex d'edificabilitat brut superior a 0,9 m2 sostre/m2 sòl amb destinació per habitatge, els plans de reforma interior hauran de complir a més, les condicions següents:

  a. equilibrar aquest augment d'habitatges amb un increment de 18 m2 de sòl destinat a espais verds locals i 13 m2 de sòl destinat a equipaments, per a cada 100 m2 de sostre d'habitatge i 5m2 de zona verda per persona, amb els criteris de flexibilitat reflectits en l'apartat 3 d'aquest article.
  b. els habitatges generats per l'increment del sostre edificable esmentat, estaran subjectes a algun tipus de règim de protecció pública.

  Disposició addicional.

  En els plans aprovats pel desenvolupament de la zona 14b, hauran d'aplicar-se les modificacions introduïdes en els articles referents a l'edificabilitat, usos i reserva de sistemes, en els següents termes:

  b. L'aplicació de les disposicions dels articles 356 i 357.2 requerirà la tramitació d'un nou planejament que justifiqui de manera adient l'aplicació dels estàndards establerts.