Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 4a. Disposicions sobre estacionaments i aparcaments
  Artículo
  Article 295 - Definició

Article 295 - Definició


1. S'entén per "estacionament" l'àrea o lloc obert fora de la calçada, especialment destinat a parada o terminal de vehicles automòbils.

2. Es designen amb el nom "d'aparcament", els espais situats al subsòl, en el sòl o edificacions i les instal.lacions mecàniques especials destinades a guardar vehicles automòbils.