Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol V. Les llicències i la documentació tècnica
  Capítol
  Capítol 1r.
  Artículo
  Article 29

Article 29


Si en el transcurs de les obres es produeixen variacions en qualsevol dels tres conceptes de l'apartat anterior que obliguin a la modificació del projecte, aquest s'ajustarà al que determina l'article 45 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació del PGM.