Ordenanza Metropolitana de Publicidad

Volver
  • Capítol
    Capítol 5. Regulació de les activitats publicitàries i de les seves instal·lacions
    Artículo
    Article 18 - Condicions dels objectes publicitaris

Article 18 - Condicions dels objectes publicitaris


Els ajuntaments de la comarca regularan en les seves Ordenances les condicions tècniques i d'utilització d'aquest tipus d'instal·lacions, havent-se de complir, per a cada objecte i en relació a cada suport, en qualsevol cas, les següents limitacions específiques:

1. De les cartelleres

1.1. Les cartelleres, d'acord amb el que s'estableix a les ordenances municipals hauran d'incorporar la informació mínima referent a la llicencia, al seu titular i a la data de con­cessió.
1.2. Les seves dimensions i situació seran tals que en cap cas se superi l'alçada reguladora corresponent al lloc on se situa, o la més baixa cas d'haver-n'hi més d'una; tampoc se situaran a una alçada inferior a 2,50 m. per sobre de la rasant de la voravia, i el seu vol en relació al plànol vertical situat sobre l'alineació de l'edificació o de la tanca en el cas d'ordenació aïllada no superarà els
15 cm.
1.3. La seva construcció serà resistent a l'acció dels agents atmosfèrics i geofísics, especial­ment pel que fa al vent; haurà de quedar tapada a la vista o integració estèticament en el conjunt segons projecte que es presenti, integració que haurà de complir-se amb els elements auxiliars de l'estructura com són les passarel·les.
1.4. Les cartelleres només podran autoritzar-se sobre els següents suports, tots ells referits a finques urbanes edificables amb edificació privada:

– tanques provisionals de solars sense edificar o parcialment edificats
– parets mitgeres
– en interior de solars.

La instal·lació de cartelleres serà incompatible amb l'existència d'edificació acabada.
Excepcionalment podran autoritzar-se cartelleres al damunt de cobertes d'edificis sempre que no se superi l'alçada reguladora d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 1.2 d'aquest article.
1.5. Les cartelleres que incorporin il·luminació a més de limitacions pròpies de les cartelle­res, tindran les corresponents a rètols lluminosos.

2. Dels rètols

2.1. Els rètols en planta baixa hauran de situar-se de forma que cap dels seus punts no es trobi a una alçada inferior als 2,50 m. per sobre de la rasant de la voravia, amb un vol màxim de 0,45 m. per a carrers de menys de 20 m. i de 0,90 m. per als carrers de 20 m. o més metres.
Els rètols bandera podran volar amb un màxim d'1,50 m., l'amplada de la voravia menys 0,60 m.; en carrers de 4 o menys metres o amb voravies menors d'1,00 m. no s'admetrà la instal·lació de rètols bandera.
Els rètols lluminosos se subjectaran al que disposa l'art. 18 d'aquesta Ordenança.
En plantes pis només s'autoritzaran quan responguin a l'ús comercial de la totalitat de l'edifi­ci, i sigui aprovat segons projecte específic.
Per sobre de la coberta, serà imprescindible que se situï per sobre de l'alçada reguladora màxima que correspongui a l'entorn i de les edificacions existents en aquest entorns; tanmateix, no podrà ultrapassar l'alçada màxima corresponent a la possible coberta inclinada definida per les Normes Urbanístiques del PGM. L'entorn considerat és el definit per una distància de 30 m. mesurada des de qualsevol punt del rètol.

3. Pancartes i cartells de venda o lloguer de locals i/o habitatges o similars.

3.1. Les activitats publicitàries enunciades en aquest article tindran el caire limitat definit a l'art. 4 d'aquesta Ordenança amb les limitacions senyalades a l'art. 6 de la mateixa.
3.2. Malgrat el que disposa l'art. 6, les llicencies per aquestes activitats podran prorrogar-se més vegades, per períodes anyals, sempre que es demostri fefaentment la persistència del motiu del missatge publicitari.
3.3. L'acompliment dels objectius del missatge publicitari produirà la caducitat automàtica de la llicencia; la prolongació injustificada de l'activitat determinarà la incoació del corresponent expedient d'infracció com si no hagués tingut mai llicència.
3.4. Les condicions de desenvolupament de l'activitat i de les seves instal·lacions vindran regulades per les corresponents Ordenances municipals.

4. Condicions referides al suport.

4.1. Per a l'autorització de cartelleres o rètols sobre tanques provisionals de solars o situa­des a l'interior dels mateixos serà imprescindible el manteniment de les seves condicions ambientals.
4.2. No s'admetran activitats publicitaries en mitgeres consolidades d'edificis construïts o en construcció d'acord amb les previsions del PGM quan estiguin subjectes a l'obligació de tracta­ment de façana. En canvi, podran ésser autoritzades aquelles activitats que millorin l'aspecte de les mitgeres existents en edificis fora d'ordenació, i en aquelles que quedin vistes en motiu d'ac­tuacions públiques o de desenvolupament del PGM. En aquest sentit, seran considerats de domini públic els paraments de mitjanes vistes que recaiguin a espais verds i públics en gene­ral, podent autoritzar-s'hi activitats publicitàries convingudes similars, a les definides a l'art. 5.3. d'aquesta Ordenança valorant-se especialment l'aspecte exterior de les edificacions i l'integració a l'entorn, com també la utilització cultural d'aquests paraments.