Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Artículo
  Article 173 - Sistemes de comunicacions

Article 173 - Sistemes de comunicacions


1. El Pla General estableix les determinacions, en ge­neral, sens perjudici de la seva ulterior previsió o desenvolupament en detall dels sistemes generals de comunicació i dels entorns d'aquests sistemes, necessitats, per aquesta immediatesa, d'una regulació especial.

2. Els sistemes generals de comunicació són els següents:

a. sistema general portuari
b. sistema general aeroportuari
c. sistema general ferroviari
d. sistema general viari

3. La zona marítimo‑terrestre, incloent‑hi la no directament relacionada amb l'objectiu de les comunicacions, s'ordena, però, sota el règim de sistema general en atenció a la seva naturalesa i funció.