Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
  Artículo
  Article 159 - Pla Especial d'una part del sector del delta del Llobregat

Article 159 - Pla Especial d'una part del sector del delta del Llobregat


1. Per mitjà d'un Pla Especial es delimitaran, dins del sec­tor del delta del Llobregat, sengles franges a ambdues bandes de l'autovia de Castelldefels de dos‑cents metres de profunditat, que estiguin d'acord amb l'ecologia i no contradiguin els objectius del Pla General, i s'ordenaran amb una edificabilitat màxima de 0,2 m2 sostre/m2 sòl, per a algun dels usos definits a l'article següent.

2. L'excés d'edificabilitat damunt de la normal del sòl rústic protegit de valor agrícola, fixada en 0,01 m2 sostre/m2 sòl, es compensarà mitjançant la cessió al patrimoni públic municipal del deu per cent, com a mínim, de la superfície que hagi estat necessària per a realitzar l'edificació més gran.