Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
  Artículo
  Article 132 - Expedient

Article 132 - Expedient


1. La declaració de ruïna es farà sempre previ expedient contradictori, que s'iniciarà a instància del propietari de l'immoble o dels seus ocupants, d'ofici o en virtut de denúncia.

2. Els serveis tècnics i la policia municipal estan especialment obligats a donar part de qualsevol construcció que estimin ruïnosa.