Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 4a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (20b)
  Artículo
  Article 120 - Densitat d'habitatges

Article 120 - Densitat d'habitatges


La densitat d'habitatges per al Tipus I no podrà ser superior a 58 habitatges per hectàrea de sòl ordenat, i per al Tipus II el límit màxim d'habitatges per hectàrea, també bruta, no podrà excedir de 60 habitatges.