Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 4a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (20b)
  Artículo
  Article 116 - Tipus d'ordenació

Article 116 - Tipus d'ordenació


1. L'elecció del tipus d'ordenació es realitzarà al Pla Par­cial, i la iniciativa privada o l'acció de l'administració podran optar per l'ordenació volumètrica específica o per l'edificació aïllada, els quals en aquesta secció es designen expressament amb les indicacions tipus I i tipus II.

2. Amb caràcter indicatiu s'estableixen els criteris preferents següents, per tal d'orientar l'elecció:

Tipus I:

a. als sectors contigus a zones de sòl urbà o a zones de desenvolupament, intensitat 1, envoltades de vegetació i preservades del procés d'edificació
b. als sectors predominantment per a usos residencials
c. als sectors amb propietats de gran o mitjana extensió, de promoció predominantment privada d'un propietari o d'un conjunt de propietaris promotors de la urbanització.

Tipus II:
Als sectors contigus o propers a àrees d'habitatge unifami­liar, amb predomini de parcel·les de superfície no inferior a 800 m2.

3. El Pla parcial podrà establir un tipus de desenvolupament de l'edificació diferent dels indicats a l'apartat primer d'aquest article quan l'elecció d'un altre tipus edificatori sigui justificada per les característiques físiques i les necessitats d'ordenació del sector. El Pla parcial fixarà, en aquest cas, les condicions d'edificació que podran ser diferents de les establertes als articles 119 i 121 d'aquestes Normes.