Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Artículo
  Article 111 - Passadissos i accessos

Article 111 - Passadissos i accessos


1. Als plànols dels projectes que es presentIn amb les sol·licituds de llicència hi figuraran assenyalats els emplaçaments i els passadissos d'accés dels vehicles, tant als estacionaments com als aparcaments i garatges-aparcament.

2. En executar-se els projectes, se senyalitzaran sobre el paviment els emplaçaments i els passadissos, així com el camí que ha de recórrer l'usuari com a vianant per evitar-li el risc d'atropellament.

3. Els accessos que donen a la via pública estaran dotats dels senyals de circulació preceptius per a advertències de vianants i vehicles.

4. Els aparcaments amb capacitat per a fins a quaranta 40 places hauran de disposar d'accés per a vianants des de l'exterior, separat físicament de l'accés de vehicles o protegit de manera adequada i amb un ample mínim de 0,90 m. Els que tinguin una capacitat de quaranta-una a cent places disposaran d'un segon accés, i d'un altre accés per cada cent places més.

5. Per facilitar l'accés de minusvàlids als aparcaments públics, serà necessari que la planta on s'estableixi la reserva de places a què fa esment el paràgraf 3 de l'article 104 es doti d'un ascensor amb les condicions que determina l'article 161.4 o bé d'una rampa amb una amplària mínima de 0,90 m. i dos passamans superposats a cotes compreses entre 0,75 i 0,35 m. i 0,95 a 1 m., respectivament. El pendent de les rampes no serà superior al 12 per 100 en trams continus de 5 m. amb replanells horitzontals d'1,20 m. de longitud com a mínim.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipio
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES METROPOLITANES D'EDIFICACIÓ ARTICULAT PROPOSSAT


  Article 111. Passadissos i accessos

  1. Als plànols dels projectes que es presentin amb les sol.licituds de llicència hi figuraran assenyalats els emplaçaments i els passadissos d'accés dels vehicles, tant als estacionaments com als aparcaments i garatges-aparcaments.

  2. En executar-se els projectes, se senyalitzaran sobre el paviment els emplaçaments i els passadissos, així com el camí que ha de recórrer l'usuari com a vianant per evitar-li el risc d'atropellament.

  3. Els accessos que donen a la via pública estaran dotats dels senyals de circulació preceptius per a advertències de vianants i vehicles.

  4. Els aparcaments amb capacitat per a fins a quaranta 40 places hauran de disposar d'accés per a vianants des de l'exterior, separat físicament de l'accés de vehicles o protegit de manera adequada i amb un ample mínim de 0,90 m. Els que tinguin més de quaranta-una places s'estaran a allò que s'especifica en el CTE en el seu DB-SI i si és el cas en la normativa Tècnica Sectorial vigent pel que fa al número de sortides, recorreguts màxims d'evacuació i assignació d'ocupants. Pel que fa al número mínim de sortides per a vianants s'estarà a allò que especifica el CTE en el seu DB-SI, segons l'aparcament estigui vinculat a activitats subjectes a horaris o a d'altres tipus d'activitats, la seva ocupació, el número de persones que hagin d'ésser evacuades, alçada d'evacuació (ascendent o descendent) i recorreguts màxims per a la evacuació, segons els paràmetres mínims del CTE en el seu DB-SI i si és el cas de la normativa Tècnica Sectorial vigent.

  5. Per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda, als aparcaments públics, i aquells privats que en disposin de places amb aquestes característiques serà necessari que la planta on s'estableixi la reserva de places a què fa esment l'article 298.1.a) de les NNUU es doti d'un ascensor amb les condicions que determina l'article 161.4 o bé d'una rampa amb una amplària mínima i característiques segons la normativa sectorial d'accessibilitat vigent.