Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Artículo
  Article 106 - Activitat industrial

Article 106 - Activitat industrial


1. D'acord amb els articles 280 i 287 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, els aparcaments i garatges-aparcament s'assimilen a l'ús industrial a efectes de la seva admissió per a l'emplaçament i la situació en què es trobin. Tanmateix, en cas d'allotjar un màxim de quatre vehicles automòbils en un local de superfície no superior a 100 m2 no quedaran subjectes a qualificació de la Comissió Delegada de Sanejament.

2. Els garatges-aparcament construïts amb llicència d'edificació anterior a l'aprovació d'aquestes ordenances es regiran per les normes vigents en el moment de l'atorgament de la llicència d'obres per a l'obtenció de la llicència d'activitat industrial.