El Front Marítim de Castelldefels, Tram III

La urbanització del tercer tram del passeig marítim de Castelldefels i el tractament ambiental del front dunar completa el projecte integral del front marítim de Castelldefels.

María José Reyes
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Mayo 2013
  Data inicio de la obra:
  Diciembre 2014
  Data fin de la obra:
  Julio 2016
  Fecha de ejecución:
  Noviembre 2015
  Municipio:
  Castelldefels
  Superficie:
  Superfície urbanització: 30.980,20m2
  Superfície tractament ambiental: 39.667,18m2
  Coste:
  2.751.806,52 €
 • Autores:
  Cristina Sáez, arquitecta (AMB)
  Dirección de proyecto:
  Cristina Sáez, arquitecta (AMB)
  Dirección de obra:
  Ana Maria Castañeda, arquitecta i enginyera de c.c. i ports (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) Josep Antoni Megías, cap de serveis POIII (AMB) Cristina Sáez, arquitecta (AMB) Joan Roca, enginyer tècnic d'obres públiques (AMB) Jordi Bardolet, enginyer tècnic agrícola (AMB) Carles Villasur, enginyer tècnic industrial (AMB) Jonatan Alvarez, enginyer tècnic industrial (AMB)
  Colaboradores:
  Cinta Alegre, arquitecta (AMB) Olga Salve, estudiant PFC arquitectura (AMB)
  Contratista:
  Tecsa Empresa Constructora, S.A.
  Promotores:
  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente / AMB / Ajuntament de Castelldefels
PEM del proyecto

2.736.705,43 €  dels quals:
2.476.239,71€  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambient (obra principal)
260.465,72€  Àrea Metropolitana de Barcelona / Ajuntament de Castelldefels (renovació enllumenat / plantació de palmeres / mobiliari urbà)

Módulo

Mòdul Urbanització: 83,50€/m2
Mòdul Tractament Ambiental: 4,15€/m2

Descripción

El projecte té per objecte la perllongació de les actuacions de passeig marítim i tractament ambiental executades en els tram I i II de Castelldefels. Forma part d'una sèrie d'intervencions portades a terme pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb l'objectiu de recuperar els valors funcionals i paisatgístics de la franja litoral. L'àmbit compren en longitud els 1.100 metres que separen el límit amb el terme municipal de Sitges i l'Avinguda República Argentina.

El tram objecte de la intervenció presenta un front edificat consolidat que es disposa paral·lel a la costa, esdevenint el passeig un element de transició entre la ciutat i la platja.La proposta ordena la secció transversal, mantenint la vorera muntanya, un carril de circulació per cada sentit i una línia d'aparcaments en la banda muntanya.

La intervenció elimina l'aparcament de la banda mar per afavorir la continuïtat visual del passeig marítim. Aquest es conforma com una plataforma unitària destinada a ús peatonal i via de bicicletes que es veu ampliada per la banda mar fins assolir una amplada constant de 12 metres.

El límit entre el passeig i la platja es conforma amb un mur de formigó in situ on es situa una peça prefabricada en L que defineix diferents solucions límit segons la seva posició, alternant un element de remat amb un element banc-barana, constituint una frontera aparentment dinàmica que evoca els moviments del mar.

Aquest mur trenca la seva alineació en diversos punts per acollir els nuclis d'accessos i serveis relacionats amb els usos de temporada de banys (dutxes, primers auxilis i guinguetes de temporada), conformant una sèrie de rampes perpendiculars al passeig que van a cercar el nivell de la platja mitjançant un plec del paviment que s'adintra a la sorra.

En quant a les actuacions realitzades al front dunar, experiències anteriors han demostrat la complexitat de la recreació artificial.
Donat que existia un front dunar primari consolidat, l'actuació s'ha basat en reforçar-ho fixant captadors de sorra i realitzant una mínima plantació inicial per afavorir la recuperació espontània de les antigues comunitats vegetals.
Entre la línia dunar i el límit del passeig, existeix una franja pradenca que s'ha preservat pel seu bon funcionament i s'han disposat petites agrupacions de tamarius (Tamarix gallica).

Existeix al passeig una alineació de palmeres existents (Phoenix dactylifera), les quals s'han integrat en la urbanització, així com també s'han plantat de noves (Washingtonia robusta) per potenciar i remarcar la posició del accessos a la platja.

La intervenció també ha incorporat una sèrie de consideracions ambientals en les actuacions d'urbanització com ara: l'ús de productes procedents de materials reciclats, el matxuqueig i posterior reutilització de la totalitat dels materials procedents de l'enderroc i l'aprofitament de les aigües pluvials del passeig per al reg de la vegetació pradenca.

Cost total desglosat

2.751.806,52€  dels quals:
2.394.287,35€  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (obra principal)
357.519,17€  Àrea Metropolitana de Barcelona / Ajuntament de Castelldefels (renovació enllumenat / plantació de palmeres / mobiliari urbà)

Dónde
Enlaces relacionados