ANTIC ESCORXADOR - Sant Adrià de Besòs

Carrer ANDREU VIDAL, 45-47 045
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
4 BIS

El projecte se situa en una parcel·la paral·lelepípeda que limita a tres carrers: el Passeig de la Pollancreda, espai urbà paral·lel al riu Besós; el carrer Andreu Vidal, eix primari rodat que, amb traçat paral·lel a l'anterior, connecta els municipis de Santa Coloma de Gramanet amb Sant Adrià del Besós i finalment, el carrer Nebot, eix rodat perpendicular als anteriors i que dibuixa el límit municipal entre aquestes dues poblacions. Tant el caràcter d'aquests vials urbans com els seus amples, ordenen la volumetria de l'edificació amb diferents altures que responen a la secció del carrer a la qual s'enfronten. Aquest fet qüestiona, en certa manera, la illa de pisos tancada que proposa el Pla General, ja que la continuïtat en la corona edificatoria que persegueix la cantonada resolta en xamfrà no és possible, a causa de la discontinuïtat en la seva línia de cornisa.

Partint d'aquesta consideració dictada pels condicionants del lloc, el projecte, lluny de respondre de forma literal a la forma de "U" que dibuixa en planta l'ordenació de l'edificació en alineació a vial, es planteja com la juxtaposició de tres blocs que responen als paràmetres urbanístics propis a cadascuna dels carrers a les quals fan front i articulats entre si mitjançant un canvi de plànol que, a manera de frontissa, cus cadascuna de les geometries dins de l'envolupant definida per la projecció del xamfrà.

Aquesta configuració dóna lloc a un espai interior que el projecte contempla com a prolongació de l'espai urbà que defineix el projecte d'urbanització del Passeig de la Pollancreda. Per potenciar aquest caràcter, el projecte estableix dues estratègies clares: la primera es basa en estableix una relació visual entre els dos espais a través de l'accés el rodat i el per als vianants que condueix a aquest recinte i la segona, com a reforç d'aquesta idea però pretenent també que aquest espai funcioni com potenciador de la relació veïnal, aquest espai interior s'entén com un gran hall obert des del qual es produeix l'accés a cadascun dels nuclis de comunicació vertical que estructuren l'edifici. Amb la concentració dels accessos als habitatges a través del pati interior també s'aconsegueix augmentar la continuïtat espacial del local situat en planta baixa, destinat a albergar una Escola de Música Municipal, alguna cosa que facilita i sens dubte millora la distribució del seu programa funcional.

Els trenta-cinc habitatges situades en les cotes superiors es resolen en dues corones paral·leles: una orientada a carrer i una altra orientada a pati. El límit longitudinal que diferencia ambdues queda constituït per la crugia d'àrees humides que, col·locades de forma capitulada, ofereix servei a sengles tipologies.

La dotació de pàrquing i trasters se situen en la planta soterrani, a la qual accedeixen els quatre ascensors de cadascuna de les unitats residencials. L'accés per als vianants, coincideix amb les dues sortides que exigeix la normativa de prevenció d'incendis per a aquest ús: una coincideix amb la prolongació de l'escala nº 1 i l'altra és una escala exterior que comunica el pàrquing amb el pati interior de l'edifici.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  5.071,21m2
  Autor:
  UTE Pedro Reig Tomás i Mª Elena Fernández Sala
  Contractista:
  Construcciones Torca S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Febrero 2003
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Junio 2005
 • Habitatges:
  35
  Locals:
  1
  Trasters:
  35
  Places d'aparcament:
  35
Documents relacionats
;