Triatge Gavà-Viladecans

Volver

Gavà

Planta de triatge de Gavà-Viladecans

La planta de triatge de Gavà-Viladecans és una instal·lació de selecció d'envasos que dóna servei als municipis metropolitans.

Localización: Carretera Centres Emissors, km 1, Parc Agrari del delta del Llobregat Gavà

Galería de imágenes

Què fa

Les plantes de triatge separen i embalen per material els envasos procedents del contenidor groc de recollida selectiva, a fi d'enviar cada material al reciclador corresponent.

Malgrat que els envasos arriben separats de la resta de residus municipals, cal fer-hi un triatge perquè la fracció d'envasos inclou una gran diversitat de materials que només es poden reciclar en separar-los. També inclou els no reciclables, que són considerats impropis.

A la instal·lació es recuperen metalls (ferralla i alumini), brics i plàstics de diferents tipus, com ara plàstic opac natural i de color (polietilè d'alta densitat, PEAD), plàstic tou i film (polietilè de baixa densitat, PEBD), plàstic transparent (polietilè tereftalat, PET) i una barreja de plàstics (polipropilè, clorur de polivinil —PVC— i poliestirè expandit —EPS—), entre altres.

Encara que no hauria d'arribar-hi, la planta també recupera de manera minoritària paper, cartró i vidre.

Un cop separats, els materials reciclables es premsen en bales per tal de facilitar-ne l'emmagatzematge i el transport cap a les empreses recicladores i centres autoritzats que designi Ecoembes.

Planta de triatge de Gavà
Planta de triatge de Gavà
Separació manual

S'eliminen alguns dels materials grans que no haurien d'haver arribat al contenidor d'envasos (impropis voluminosos). Aquests materials aniran a un dipòsit controlat.
També se separen embolcalls de grans dimensions que, tot i pertànyer a la fracció d'envasos, podrien dificultar els processos posteriors. Aquests embolcalls es premsen i s'embalen separats per material, i es lliuren als recicladors que determina Ecoembes.

Obridor de bosses

Trenca les bosses de plàstic amb les que s'han llençat els envasos.

Separador balístic

Fa vibrar i saltar els residus per separar-ne els objectes plans i lleugers -com ara bosses i cartrons- dels rodant -llaunes i ampolles- i dels petits -taps, envasos petits o trossos de paper.
Tant els plans, com els residus rodants i petits continuen el procés de triatge, ja que per poder-ls reciclar cal separar-los per material

Aspirador

Aspira les bosses i el plàstic film, per separar-lo d'altres materials plans, com ara cartrons.

Les bosses i el film es premsen i es lliuren als recicladors que determina Ecoembes.

El cartró també es premsa i es lliura als recicladors que determina Ecoembes.

Electroimant

Atreu i separa els objectes que contenen ferro, com ara llaunes fèrriques.

Les llaunes es premsen i es lliuren als recicladors que determina Ecoembes.

Separador balístic

Mou els residus per separar els objectes rodants dels residus més petits i pesants. Els rodants són ampolles de plàstic o llaunes d'alumini. Els petits i pesants són sobretot materials que no haurien d'arribar a la planta, com joguines, piles o objectes no reciclables. Les llaunes i ampolles continuen el triatge, ja que es reciclen separades per material. Els resius més petits i pesants (el rebuig de la planta) es compacten i s'envien a un dipòsit controlat o altre tipus de tractament finalista.

Separadors óptics

Detecten el color del plàstic i el separen per tipus bufant-lo. En total separen tres tipus de plàstic: elplàstic opac natural (PEAD natural), el plàstic opac de color (PEAD de color) i el plàstic transparent (PET).

Tot tres tipus de plàstic, per separat, es premsen i es lliuren als recicladors que determina Ecoembes.

Inductor de Foucault

Repel·leix i separa les llaunes d'alumini i els brics, que també contenen una capa fina d'alumini a l'interior.

Les llaunes, per una banda i, els brics, per l'altra, es premsen i es lliuren als recicladors que determina Ecoembres.

Què tracta

La planta de triatge de Gavà-Viladecans tracta la fracció d'envasos i residus d'envasos. És a dir, els residus que els ciutadans llencen al contenidor groc.

Evolució i millores

Els envasos representen el 14 % de tots els residus municipals. Separar-los correctament ―usant els contenidors grocs d'envasos per desfer-se'n― és el primer pas per gestionar-los de manera sostenible.

La planta de Gavà-Viladecans s'ha dedicat des del 1998 a separar els envasos per tipus de material, de manera que es puguin reciclar. A més, amb el creixement continuat de la recollida d'envasos, ha anat incrementant la seva capacitat de tractament.

Actualment, la separació que fa la planta de triatge de Gavà-Vildecans permet tractar 21.000 tones l'any de materials diversos amb rendiments de recuperació pròxims al 75 %.

Gràcies a la separació que fan en aquesta planta, la resta de plantes de triatge i altres instal·lacions com els ecoparcs, és possible arribar a complir l'objectiu de reciclatge del 50 % de la totalitat dels residus municipals que s'ha establert al Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) 2009-2016.

A més, reciclar els envasos evita haver-los de donar un tractament finalista (deposició controlada o incineració). Això vol dir que el reciclatge també minimitza la necessitat de destinar espais al territori per ubicar-hi abocadors.

Diagrama de fluxos

Disseny de la instal·lació

Disseny de la instal·lació
Tipus de tractament Triatge de la fracció d'envasos i residus d'envasos dels residus municipals.
Superfície (ha) 6
Efectes/productes recuperats PEAD natural i de color, PEBD, PET, una barreja de polipropilè, EPS i altres, metalls (ferralla i alumini), brics, vidre, paper i cartró.
Capacitat de tractament 24.000

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions de GEH total planta de triatge de Gavà-Viladecans

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

Actualmente no hay ninguna actividad programada

Localización

¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...

Notas de prensa relacionadas

Prova: $provaURL