Ecoparc Montcada i Reixac

Volver

Montcada i Reixac

Imatge de l'ecoparc

Aquest ecoparc és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Localización: Av. Torre Mateu (Polígon Industrial Can Salvatella) s/n Montcada i Reixac

Galería de imágenes

Què fa

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que gestionen les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

Ubicat al Polígon Industrial Can Salvatella de Barberà del Vallès, l'Ecoparc de Montcada i Reixac dóna servei als municipis més propers de l'àmbit metropolità, del Vallès Oriental i l'Occidental, del Maresme i del Baix Llobregat.

De l'orgànica i la resta, l'Ecoparc de Montcada i Reixac n'extreu tres recursos:
 • Els materials recuperables que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl·lics, plàstics o brics.
 • Biogàs, una font d'energia renovable que es genera a partir de la degradació de la matèria orgànica i s'utilitza per produir electricitat i calor.
 • Compost i bioestabilitzat, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeix, es pot emprar en agricultura, jardineria o rebliment de sòls.
Per fer-ho, primer aplica un pretractament mecànic a l'orgànica i la resta, sempre per separat. L'objectiu d'aquest pretractament, tant en el cas de l'orgànica com en el de la resta, és destriar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, aplica un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica que s'ha destriat a cada línia:
 • La que procedeix de la línia de resta es composta; és a dir, es deixa descompondre en condicions controlades, en el que tècnicament s'anomena fermentació aeròbica com a resultat d'aquest procés s'obté bioestabilitzat que es pot utilitzat com a substrat per restauracions paisagístiques.
 • La que procedeix de la línia d'orgànica passa per un procés de metanització; és a dir, per una fermentació anaeròbia durant la qual es genera biogàs. El biogàs obtingut s'utilitza per generar electricitat d'una manera neta i renovable. Després de la metanització, la matèria orgànica ja fermentada també es composta.

Què tracta

L'Ecoparc té dues línies diferenciades de tractament mecànic biològic: la d'orgànica i la de resta.

La línia orgànica tracta:
 • Fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal (els dels contenidors marrons).
 • Orgànica de mercats i altres grans productors: residus orgànics separats a mercats i en altres centres.
 • Restes de poda: restes vegetals de parcs i jardins municipals.

Línia orgànica Ecoparc Montcada i Reixac
Línia orgànica Ecoparc Montcada i Reixac
Separació manual

Diversos operaris extreuen, d'una banda, materials reciclables que no s'havien separat adeqüament, com ara plàstics, paper i cartró o vidres; i de l'altra, material de rebuig - que no es pot aprofitar -, com ara les bosses de deixalles.
Elsm aterials reciclables es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.
El rebuig s'embala i s'empra per a restauracions paisatgístiques.

Trituració

Tritura els residus orgànics que s'han deparat a mercats o restaurants, i als contenidors d'orgànica del carrer.

Electroimant

Atreu i separa els materials de ferro de les restes orgàniques separades pel garbell rotatiu.Els residus fèrrics es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Digestor

Tritura les restes de poda, que s'usaran per barrejar-les la matèria orgànica que surt del digestor.
D'aquesta manera, la matéria digerida, que és com un fang, queda més estructurada i s'aireja millor, cosa que facilita el compostatge.

Gasòmetre

Emmagatzema el biogàs que surt dels digestors i n'homogeneïtza la pressió.

Motogenerador

Utilitza el biogàs com a combustible per generar electricitat i calor.
L'electricitat s'usa a la planta o s'exporta a la xarxa elèctrica general.
La calor, en forma de vapor d'aigua, s'usa per mantenir els digestors a la temperatura adequada per a la fermentació anaeròbia (35º-39º).

Trituració de restes vegetals

Tritura les restes de poda, que s'usaran per barrejar-les la matèria orgànica que surt del digestor.

Compostatge en túnels

Els túnels emmagatzemen la barreja de matèria orgànica i restes de poda triturades en condicions controlades.

Cada túnel està equipat amb sistemes de reg i d'aireig forçat. D'aquesta manera els bacteris aerobis acaben de madurar la matèria orgànica en presència d'aire i més ràpidament del que ho farien a la natura.

Afinament compost

La matèria madurada s'afina amb un garbell i amb un sistema de taules de separació densimètrica s'eliminen impureses com pols, plàstics, fragments de vidre i similars.

El resultat d'aquest procés és un compost de gran qualitat que es pot emprar com a adob orgànic a l'agricultura i la jardineria

La línia de resta tracta:
 • Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.
La línia de resta disposa d'un línia de selecció d'envasos que no han estat separats prèviament als contenidors del carrer. Aixì, es tracten d'envasos introduïts al contenidor gris enlloc de al contenidor groc. Aquesta línia separa i embala per tipus de material:  llaunes fèrriques i d'alumini, envasos i embolcalls de diferents tipus de plàstic, etc.

Línia de resta Ecoparc Montcada i Reixac
Línia de resta Ecoparc Montcada i Reixac
Separació manual

Diversos operaris extreuen, d'una banda, materials reciclables que no s'havien separat adeqüament, com ara plàstics, paper i cartró o vidres; i de l'altra, material de rebuig - material que no es pot aprofitar.
Els materials reciclables es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous. El rebuig, s'aboca a un dipòsit controlat.

Garbell rotatiu

El garbell rotatiu és un cilindre de punxes, que obren les bosses de deixalles, i orificis, que sedassen els residus segons la mida. A la sortida dels garbells hi arriba el material de mida superior als 100mm que, previsiblement, ja no conté matèria orgànica i es considera rebuig. El rebuig s'embala i s'utilitza per a restauracions paisagísitques amb bales.

Aspirador

Aspira les bosses trencades del garbell rotatiu, que es premsen i es reciclen.

Selecció manual

Diversos operaris tornen a extreure materials reciclables i rebuig.

Els materials reciclables es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

El rebuig, s'aboca a un dipòsit controlat.

Electroimant

Atreu i separa els materials de ferro de les restes orgàniques separades pel garbell rotatiu.

Els residus fèrrics es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Inductor de Foucault

Repel i separa els materials que contentn alumini, com ara llaunes o brics.

Els residus amb alumini es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Compostatge en túnels i trinxeres

Els túnels mantenen la matèria orgànica triada al pretractament en condicions controlades, mitjançant sistemes de reg i d'areig forçat. Així, els bacteris aerobis descomponen la matèria orgànica més ràpidament del que ho farien a la natura. Després, la matèria es passa a les trinxeres de compostatge per madurar-la. Les trinxeres, introduïdes el 2007, allarguen el temps de maduració, tot millorant la qualitat del compost. Malgrat això, el resultat és de baixa qualitat i només es pot emprar per reblir sòls o altres usos no agrícoles.

Afinament compost

El compost madurat s'afina amb un garbell i amb un sistema de taules de separació densimètrica s'eliminen impureses com pols, plàstics, fragments de vidre i similars.

El resultat d'aquest procés és un compost de baixa qualitat que només es pot emprar per al rebliment de sòls o altres usos no agrícoles.

Com funciona

El tractament és mecànic: s'extreuen els materials reciclables i la matèria orgànica amb ajuda de màquines i a mà. En fer-ho queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.
 1. Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.
 2. El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament finalista, com ara la deposició controlada o la valorització energètica.
 3. Tractament biològic: la matèria orgànica triada es degrada mitjançant dos tipus de processos, que poden fins i tot aplicar-se consecutivament:
 4. Digestió: la matèria orgànica es degrada sense presència d'aire. Com a resultat d'això, es genera biogàs, una barreja de metà i CO2, que s'empra per generar energia.
 5. Compostatge: la matèria orgànica es degrada amb oxigen i es converteix en compost o bioestabilitzat, en funció de la procedència.

Evolució i millora del servei

L'Ecoparc recupera unes 8.500 tones l'any de materials diversos dels residus de les fraccions orgànica i resta, com paper, vidre, plàstic, brics i ferralla, entre altres. Aquests materials arriben a la planta perquè no s'havien separat adequadament en origen. Gràcies a la separació que fan aquest i la resta d'ecoparcs és possible complir l'objectiu de reciclatge del 50% dels residus que s'ha establert al PMGRM (2009-2016).

L'Ecoparc aprofita la matèria orgànica per fer 31.200 tones anuals de compost i bioestabilitzat, productes orgànics que poden substituir els fertilitzants químics.

A més, la digestió de la matèria orgànica genera 10,6 milions de metres cúbics de biogàs l'any. Amb la combustió del biogàs es produeix fins i tot més energia que la que l'Ecoparc necessita per funcionar.

L'aprofitament d'aquesta font d'energia renovable, respecte de l'abocament dels residus en un dipòsit controlat, evita les emissions de metà, un gas d'efecte hivernacle amb una capacitat d'escalfament global 21 vegades més gran que el CO2.

Després d'aquests tractaments, que han separat i aprofitat els materials reciclables i la matèria orgànica, el volum de residus que no es poden aprofitar i s'han d'abocar és la meitat: 120.000 tones de 240.000.

Gestió del servei

L'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac el gestiona la societat Ecoparc del Besòs (EBESA), que pertany a la UTE entre Urbaser i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Diagrama de flux fracció orgànica

Diagrama de flux orgànica

Diagrama de flux resta

Diagrama de flux resta

Disseny de la instal·lació

Disseny de la instal·lació
Tipus de tractament Tractament mecànic i biològic de les fraccions orgànica, resta i envasos dels residus municipals.
Triatge de la fracció d'envasos lleugers dels residus municipals.
Superfície (ha) 8
Efectes/productes recuperats Paper, cartró, vidre, plàstics (PET, PEAD, film), brics, ferralla magnètica, alumini, compost, biogàs.
Capacitat de tractament (t/any)(nominal) 260.000 (160.000 RESTA i 100.000 FORM).
Producció biogàs (milions m3/any) (nominal) 12,6
Producció electricitat (MWh/any) (nominal) 22.000
Producció de compost (t/any) (nominal) 38.000
Subproductes recuperats (t/any) (nominal) 23.000

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

 • $escapeTool.html($alt_)


  Ecoparc de Montcada i Reixac

  Tema:
  Residuos, Sostenibilidad
  Tipo:
  Visita guiada
  Público:
  Educació en el lleure, Familias, Ciudadanía, Especializado, ESO. 1r ciclo (12-14 años), ESO. 2n ciclo (14-16 años), Educación secundaria postobligatoria (16-18 años), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, Graus, Postgraus, Màsters
  Dónde:
  Montcada i Reixac
  Cuándo:

 • Imatge de la publicació
  Dossier

  Ecoparc de Montcada i Reixac

  Tema:
  Residuos
  Tipo:
  Didáctico
  Público:
  Formación reglada
  Subpúblico:
  Educación secundaria postobligatoria (16-18 años)
  Edición:
  Dossier
  Soporte:
  Electrónico, Papel
 • Imatge de la publicació
  Dossier

  Ecoparc de Montcada i Reixac

  Tema:
  Residuos
  Tipo:
  Didáctico
  Público:
  General
  Subpúblico:
  Ciudadanía
  Edición:
  Dossier
  Soporte:
  Electrónico

Localización

¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...

Proyectos relacionados

 • Xarxes DHC

  Municipio:
  Ripollet, Torrelles de Llobregat
  Temas:
  Eficiéncia energética, Energia
  Estado:
  Realizado
 • DIDSOLIT

  Municipio:
  Montcada i Reixac
  Temas:
  Energia, Energías renovables
  Estado:
  Realizado
Prova: $provaURL