• Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana

    Medi ambient | Actividad económica: vector agua | En plazo

    Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres.