Sol·licitud d'informe ambiental del vector d'aigües residuals d'activitats d'annex II

Volver
Estado:
En plazo
Tema:
Ecología
Subtema:
Actividad económica: vector agua
Sub-subtema:
Autorizaciones de vertido a red de saneamiento
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Información previa

Descripción

Totes les activitats previstes a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, han de sol·licitar la corresponent llicencia ambiental de la seva activitat, així com els canvis i revisions futures d'aquesta, a l'Ajuntament que integra tots els vectors ambientals.

Dins de l'àmbit metropolità l'AMB, és l'administració competent per a emetre l'informe ambiental del vector aigües residuals de les activitats previstes a l'Annex II ha integrar en la llicència ambiental que atorga l'Ajuntament.

Els titulars d'activitats de l'annex II de la Llei 20/2009 que, segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent, hagin d'obtenir autorització per a abocar les seves aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió directa a xarxa o vehicles cisterna), en el moment que sol·licitin l'atorgament de la llicencia ambiental han d'incloure la documentació corresponent a la sol·licitud a l'AMB de l'informe ambiental del vector aigües residuals.

Per generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud. 

Vigència:
Les determinacions i condicions establertes en relació a l'abocament d'aigües residuals tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 del RMAAR.

En cas que no es compleixin les condicions per les quals es va atorgar la corresponent autorització podran ser modificades o revocades d'acord amb el que s'estableixen els articles 33 i 34 del RMAAR.

Subir

Tasas

El procediment d'emissió d'informe ambiental del vector d'aigües residuals que cal integrar a la llicència ambiental de l'activitat està subjecte al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer les quotes tributàries.


Com es paga?

El document de liquidació de la taxa es generarà en el moment de l'aprovació de l'informe ambiental i s'informarà a l'interessat juntament amb l'informe.

  • La liquidació de la taxa es pot fer a les oficines de les entitats bancàries que figuren en el document de liquidació, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa, o també a través de la pàgina web de les entitats bancàries.
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Subir

Trámites y formularios

En línea

Els titulars de l'activitat, en el moment de presentar a l'ajuntament la documentació corresponent al tràmit de llicencia ambiental que requereixi un informe ambiental del vector aigües (atorgament o revisió de la llicencia, així com canvi de la mateixa que afecti al vector aigües residuals), han d'incloure:

  • El formulari de sol·licitud d'informe ambiental en relació al vector aigües residuals
  • La documentació que s'indica al formulari

Subir

Respuesta de la Administración

L'AMB ha d'emetre l'informe preceptiu en un termini màxim de 30 dies.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir que l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Subir

Prova: $provaURL