Sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals per activitats d'annex III o no classificades

Volver
Estado:
En plazo
Tema:
Medio ambiente
Subtema:
Actividad económica: vector agua
Sub-subtema:
Autorizaciones de vertido a red de saneamiento
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Aviso

  • Descarregueu-vos el fitxer d'autoliquidació de la taxa. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Información previa

Descripción

Dins de l'àmbit metropolità l'AMB, és l'administració competent per a emetre l'autorització d'abocament de les aigües residuals de les activitats previstes a l'annex III, així com de les activitats no classificades en la llei 20/2009, però que resten obligades a obtenir l'autorització conforme l'article 22 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR).


A quién va dirigido

Els titulars de les activitats previstes a l'annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com de les activitats no classificades per aquesta Llei, que aboquin les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió directa a xarxa o vehicles cisterna) i que tenen obligació d'obtenir autorització d'abocament segons RMAAR, han de sol·licitar la corresponent autorització.


Plazos

Vigència:
Les determinacions i condicions establertes en relació a l'autorització de l'abocament d'aigües residuals tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 d'aquest Reglament. 


Requisitos

Per demanar aquesta autorització, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació requerida al mateix i el comprovant de pagament de la taxa.

Subir

Tasas

La sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la corresponent taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quotes tributàries.

Com es paga?

El pagament de la taxa s'haurà de realitzar a qualsevol de les entitats bancàries especificades al formulari d'autoliquidació, així com a través de la seva pàgina web, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina, junt amb el formulari de la sol·licitud.

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Subir

Trámites y formularios

En línea

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància, amb la sol·licitud i tota la documentació necessària:

Sol·licitud d'autorització

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Respuesta de la Administración

L'AMB ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el Registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix el RMAAR.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel temps comprès entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari.

Subir