Sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües provinents de drenatge d'aigües subterrànies

Volver
Estado:
En plazo
Tema:
Medio ambiente
Subtema:
Actividad económica: vector agua
Sub-subtema:
Autorización de vertido de aguas freáticas a la red metropolitana
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Formulari de sol·licitudEn línea

Tramitar

Autoliquidació de la taxaEn línea

Descargar

Aviso

  • Descarregueu-vos el fitxer d'autoliquidació de la taxa. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Descripción

Les empreses que executin obres puntuals i que, per a l'execució d'aquestes, hagin de realitzar l'esgotament temporal de les aigües subterrànies existents i extreure-les a través de bombament a la xarxa de clavegueram com a millor solució tècnica i econòmica de gestió i que tinguin com a destí final una EDAR Metropolitana, han de sol·licitar autorització d'abocament d'aigües provinents de drenatge d'aigües subterrànies.
Si és inviable tècnica i/o econòmicament abocar aquestes aigües a mar o a llera pública, la infiltració al terreny/medi, la connexió d'aquestes aigües a col·lectors de pluvials o qualsevol altra opció alternativa, es pot sol·licitar a l'AMB l'abocament temporal d'aigües provinents de drenatge d'aigües subterrànies a la xarxa de clavegueram, amb destí final a una estació depuradora d'aigües residuals metropolitana. 

A més d'aquesta autorització a l'AMB, les activitats que executin les obres hauran de sol·licitar la resta d'autoritzacions necessàries per efectuar-les, per una banda, a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) com administració competent per a l'autorització per a la derivació amb caràcter temporal d'aigües de l'esgotament del nivell freàtic, i per a l'autorització d'abocaments a mar, llera pública i infiltració, i per l'altra banda, a l'admininistració competent en relació al punt de connexió; així com qualsevol altra autorització/informe que pugui ser necessària.

Hauran de contactar també amb la Comunitat d'Usuaris de la Vall Baixa de Delta del Llobregat (CUADLL), en el cas de que l'obra es trobi situada en l'àmbit d'aquest organisme.

Per a sol·licitar l'autorització d'abocament temporal d'aigües provinents del drenatge d'aigües subterrànies, caldrà presentar instància genèrica adjuntant el formulari de sol·licitud, degudament complimentat i signat, així com tota la documentació especificada i el justificant de pagament de la taxa.

L'empresa haurà de disposar de totes les autoritzacions necessàries de les administracions i organismes competents per a realitzar aquest esgotament.
Previ a l'inici d'abocament de les aigües provinents de l'esgotament del nivell freàtic, l'activitat haurà  d'haver sol·licitat i obtingut la corresponent autorització d'abocament.

L'autorització emesa establirà el termini que s'atorgarà per a realitzar l'abocament de les aigües procedents de l'esgotament del nivell freàtic.

Un cop obtinguda l'autorització, l'activitat haurà d'informar a l'AMB de les dates d'inici i finalització de l'abocament, així com complir amb la resta de condicions que s'hi especifiquin.

En cas que l'activitat per motius justificats sobrepassi els terminis d'inici d'abocament de l'esgotament del freàtic i l'autorització emesa així ho especifiqui, l'activitat podrà sol·licitar una pròrroga amb les condicions especificades a l'autorització.   

A quién va dirigido

Restaran obligades a l'obtenció d'aquesta autorització les empreses que executin obres puntuals i que, per a l'execució d'aquestes, hagin de realitzar temporalment l'esgotament de les aigües subterrànies existents i extreure-les a través de bombament a la xarxa de clavegueram tenint com a destí final una EDAR Metropolitana.

Plazos

Previ a l'inici d'abocament de les aigües provinents del drenatge del freàtic, l'activitat haurà d'haver sol·licitat i obtingut la corresponent autorització d'abocament.

Vigència:
L'autorització emesa establirà el termini que s'atorgarà per a realitzar l'esgotament del freàtic.

En cas que l'activitat per motius justificats sobrepassi els terminis d'inici d'esgotament del freàtic i l'autorització emesa ho especifiqui, l'activitat podrà sol·licitar una pròrroga amb les condicions especificades.     

Requisitos

Per a sol·licitar l'autorització d'abocament d'aigües provinents del drenatge d'aigües subterrànies caldrà presentar el formulari corresponent al tràmit, degudament emplenat, seguint el procediment que es troba a l'apartat de tràmit. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació esmentada a l'article 36.2 del RMAAR i especificada al formulari. Adjunt a tota la documentació requerida, caldrà annexar el justificant de pagament de la taxa.

Un cop obtinguda l'autorització, l'activitat haurà d'informar a l'AMB de les dates d'inici i finalització de l'abocament, així com complir amb la resta de condicions que s'hi especifiquen.

Així mateix, l'empresa haurà de disposar de totes les autoritzacions necessàries de les administracions i organismes competents per a realitzar aquest esgotament.

Subir

Tasas

La sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües freàtiques a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

Com es paga la taxa?

El pagament de la taxa s'haurà de realitzar a qualsevol de les entitats bancàries especificades al formulari d'autoliquidació, així com a través de la seva pàgina web, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina, junt amb el formulari de la sol·licitud.

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Subir