Pagament de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície

Volver

Mitjançant el formulari adjunt d'autoliquidació es pot efectuar el pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB, com són l'expedició de documents, l'adjudicació o modificació de serveis regulars de transport, l'autorització o renovació de serveis discrecionals entre d'altres.

Estado:
En plazo
Tema:
Movilidad
Subtema:
Tasa de transporte
Responsable AMB:
Servei de Gestió i Explotació del Transport

Autoliquidació de la taxa$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Descripción

L'Ordenança Fiscal reguladora  de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB estableix en el seu article cinquè les tarifes a pagar corresponents a la prestació dels serveis o la realització d'activitats següents:

  1. Expedició de documents: targeta de transport, llibre de reclamacions, targeta rosa metropolitana, passi metropolita d'acompanyant de persones amb disminució i lliurament de certificacions.
  2. Adjudicació de serveis públics de transport col·lectiu regular de viatgers.
  3. Modificacions de serveis regulars.
  4. Unificació de concessions.
  5. Canvis de titularitat.
  6. Autorització de serveis públics discrecionals de transport de viatgers i transports privats.
  7. Estudis de mobilitat i transport.
  8. Autorització per a la utilització de material mòbil per part d'empreses de publicitat, televisió, cinema o altres que vulguin fer reportatges fotogràfics, vídeos, espots comercials, filmacions, rodatges d'anuncis, de pel·lícules o similars.

La taxa merita i neix, i per tant s'ha de satisfer, quan es realitza l'actuació, es presta el servei o s'acorda l'acte que constitueix el fet imposable.

En el formulari d'autoliquidació caldrà omplir el període impositiu, les dades de l'interessat, escollir el fet imposable corresponent per obtenir la quota tributaria corresponent, el lloc i data i generar la carta de pagament corresponent,  que haurà de fer-se efectiva d'acord amb les instruccions del formulari.

El justificant de pagament de la taxa s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud o tràmit corresponent.

A quién va dirigido

A les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la prestació d'algun servei o realització d'activitat, els usuaris del transport públic i les empreses de transport col·lectiu de viatgers principalment.

Plazos

Ordenança Fiscal reguladora  de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB.

Subir