Constitució de garanties definitives en forma d'avals, assegurances de caució i valors.

Volver
Estado:
Fuera de plazo
Tema:
Administración AMB
Responsable AMB:
Tresoreria. Servei de Recaptació

Información previa

Descripción

Aquest tràmit és, exclusivament, per a la constitució de  les garanties definitives de tipus avals, assegurances de caució i valors que siguin requerides per un procediment administratiu de l'AMB, les quals han de ser aportades per les entitats garants.


A quién va dirigido

A les entitats que actuen de garants.


Plazos

El que estableixi cada procediment.

Subir

Normativa

  • LLei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
  • Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Subir

Trámites y formularios

En línea

Quan existeixi un requeriment explícit de l'AMB a un interessat perquè constitueixi una garantia, aquest s’haurà de posar en contacte amb l’entitat garant perquè realitzi aquest tràmit, presentant una instància genèrica al Registre electrònic de l'AMB.

Amb la instància genèrica s'haurà d'adjuntar:

  • el document de garantia signat electrònicament.
  • còpia dels documents/poders que acreditin la capacitat legal del signant per constituir garanties.
     

Respuesta de la Administración

Sentit del silenci administratiu: negatiu, garantia no constituïda.

Subir

Prova: $provaURL