Accesos directos:

Autorització d'abocament d'aigües residuals industrials o, en el seu cas, Declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries a la xarxa pública de sanejament per a les activitats classificades en l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Volver

Per a les activitats previstes en l'annex II sotmeses a règim de llicència ambiental, aquesta autorització s'atorga a través de l'emissió d'un informe ambiental del vector d'aigües residuals. L'informe s'integra en la llicència ambiental atorgada per l'ajuntament on s'ubica l'activitat.

Medio Ambiente | Actividad económica: vector agua
Responsable AMB: Direcció de Serveis Ambientals

Información previa

Descripción

Aviso

Les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries no són objecte d'autorització prèvia. Aquesta se substituirà per una declaració responsable que es tramitarà d'acord amb el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent. L'AMB podrà efectuar, si ho considera necessari, les comprovacions i actuacions adients per verificar les dades presentades.


Totes les activitats previstes en l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, han de sol·licitar la corresponent llicència ambiental de la seva activitat a l'ajuntament on s'ubica l'activitat, que integra tots els vectors ambientals.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) és l'administració competent per a emetre l'informe ambiental del vector aigües (autorització d'abocament de les aigües residuals) que s'ha d'integrar en la llicència ambiental que atorga la Generalitat de Catalunya.

L'ajuntament on està ubicada l'activitat ha de sol·licitar a l'AMB, a través de la plataforma EACAT, l'esmentat informe ambiental del vector aigües residuals per a la seva integració a la llicència ambiental.

Així, els titulars d'activitats de l'annex II de la Llei 20/2009 que, segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent, hagin d'obtenir autorització per a abocar les seves aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna), en el moment que sol·licitin l'atorgament de la llicència ambiental a l'ajuntament, han d'incloure la documentació corresponent a la sol·licitud a l'AMB de l'informe ambiental del vector aigües. Això, seguint les instruccions que s'indiquen a "Tràmit".

Per generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud.

La resolució a l'interessat d'aquesta sol·licitud l'efectuarà l'ajuntament on s'ubiqui l'activitat.

D'altra banda, les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries han de presentar una declaració responsable.

El titular, en la declaració, manifestarà que les aigües residuals abocades estan constituïdes únicament per aigües residuals procedents dels serveis sanitaris de l'empresa i de les neteges habituals de les instal·lacions, sense incloure en cap moment les neteges de procés, les aigües de refrigeració ni de cap altre ús de caràcter industrial.

Per generar aquesta declaració responsable, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud.


A quién va dirigido

Als titulars de les activitats previstes a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmeses a règim d'autorització ambiental, que aboquen les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna) i que tenen obligació d'obtenir autorització d'abocament segons l'article 26 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent.

D'altra banda, la declaració responsable va dirigida a totes les activitats (usuaris no domèstics) que aboquen a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries.


Plazos

L'informe del vector d'aigües o, en el seu cas, el pronunciament sobre la declaració responsable, l'ha de sol·licitar el corresponent ajuntament a l'AMB abans del tràmit d'informació pública establert pel procediment de llicència ambiental de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.


Requisitos

L'ajuntament on s'ubica l'activitat sol·licita l'informe ambiental del vector aigües residuals (autorització d'abocament de les aigües residuals de les industries a xarxa pública) o, en el seu cas, el pronunciament sobre la declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries, a través de la plataforma EACAT. Per fer-ho, el titular de l'activitat haurà de seguir les instruccions indicades a "Tràmit".

Plataforma EACAT


Avisos

Nova sol·licitud:
Es considera nova sol·licitud d'emissió d'Informe Ambiental del vector d'aigua residual la que es demana per a nova implantació d'una activitat, o bé per activitats ja iniciades però que no havien sol·licitat abans l'autorització d'abocament o informe ambiental, o les sol·licituds que es presentin una vegada finalitzada la vigència de l'autorització anterior.

Renovacions:
Totes les determinacions i condicions ambientals en relació amb l'abocament d'aigües residuals, establertes a la Llicència Ambiental, tenen el termini de vigència en concordança amb els controls periòdics de l'activitat, que l'estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.

Així, els titulars de l'activitat, en el moment de presentar al seu ajuntament l'acta de control periòdic corresponent, han d'incloure la sol·licitud a l'AMB de l'Informe Ambiental corresponen a la renovació de l'autorització d'abocament de les aigües residuals, seguint les instruccions indicades a "Tràmit".

Per a generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari on-line, marcant l'opció "Renovació" en tipus de sol·licitud.

Formulari de sol·licitud

Les Declaracions responsables presentades pels titulars de les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries i que no són objecte de prèvia autorització, seran vigents mentre no es produeixi cap variació de la tipologia de l'aigua abocada. En cas contrari hauran de notificar aquest fet a l'AMB i demanar les autoritzacions que corresponguin d'acord amb tot allò que especifica el Reglament.

Revisions:
Es considera necessària la revisió de l'autorització d'abocament d'aigües residuals sempre que es doni algunes de les circumstàncies següents:

a) Quan es donin canvis o modificacions tècniques substancials al procés que suposin modificacions en el cabal superiors al 25 % o variacions a la càrrega contaminant que puguin afectar el sistema de sanejament o el medi receptor.
b) Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
c) Quan es modifiquin els límits d'abocament del Reglament.
d) Quan s'incorpori en un abocament alguna de les substàncies prioritàries i/o substàncies perilloses prioritàries que es trobin recollides a la normativa en matèria de protecció d'aigües, no incloses en l'annex 2 d'aquest Reglament i no definides en l'autorització inicial.
e) L'increment de càrrega contaminant d'altres substàncies diferents de les descrites anteriorment.
f) L'aparició de nous focus emissors, llevat si es tracta d'aigües sanitàries.
g) Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
h) Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació de les autoritzacions o el seu atorgament amb condicions diferents.
i) Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats, pel que fa al total tractat pel sistema o el seu efecte additiu, sigui significativa i en dificulti el tractament en les condicions adequades.

Excepcionalment, si la revisió comporta la modificació de les condicions d'abocament i no es compleixen els requeriments especificats en l'annex 2 del RMAAR, l'usuari podrà presentar un programa de reducció de la contaminació que garanteixi el compliment de les exigències, en un termini de 12 mesos, establertes per a la progressiva adequació de les característiques dels abocaments als límits fixats i als nous requeriments. Aquest programa serà aprovat per l'AMB d'acord amb el procediment establert en el RMAAR vigent.

La sol·licitud de revisió en relació amb l'abocament d'aigües residuals, prèvia petició del titular de l'activitat, l'ha de realitzar l'ajuntament on s'ubica l'activitat.
En aquest cas, els titulars de l'activitat han de presentar a l'ajuntament la sol·licitud a l'AMB de l'informe ambiental corresponent a la revisió de l'autorització d'abocament de les aigües residuals, seguint les instruccions indicades a "Tràmit".

Per generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari on-line, marcant l'opció "Revisió" en tipus de sol·licitud.

Formulari de sol·licitud

Subir

Tasas

El procediment d'emissió d'informe ambiental del vector d'aigües residuals que cal integrar en l'autorització ambiental de l'activitat està subjecte al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Informe ambiental o de revisió:

  • Emissió: 473,26 €.
  • Renovació 236,63 €.
Autorització d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicles cisterna:
  • Atorgament o revisió: 365,18 €.
  • Renovació: 182,59 €.
Altres:
  • Exempció subjectiva (art. 3 Ordenança): 0 €.
  • Declaració responsable: 216,00 €.

Com es paga?

L'obligat al pagament és el titular de l'activitat que ha sol·licitat l'autorització ambiental davant de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya (OGAU).

El pagament es fa mitjançant liquidació en el moment de l'aprovació del corresponent informe per l'òrgan competent de l'AMB, acord que serà notificat a l'interessat.

L'ingrés es pot fer a les oficines de les entitats bancàries que figuren en el document de liquidació, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa, o també a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

Subir

Trámites y formularios

Presencial

Els titulars de l'activitat, en el moment de presentar a l'ajuntament la documentació corresponent al tràmit d'autorització ambiental que requereixi un informe ambiental del vector aigües (atorgament o revisió de l'autorització, així com canvi de la mateixa que afecti al vector aigües de forma substancial), han d'incloure els documents següents:

  • El formulari de sol·licitud d'informe ambiental amb relació al vector aigües residuals.
  • El certificat de coincidència entre la documentació presentada en suport digital i tota la documentació que acompanya el formulari de sol·licitud facilitada a través d'aquest web.
Cal presentar aquesta documentació a l'ajuntament en suport digital. Tant l'esmentada sol·licitud d'informe ambiental com el certificat de coincidència han d'estar degudament signats en suport digital (escanejat dels originals corresponents, en format pdf ).

En el cas de declaració responsable, els titulars de l'activitat, en el moment de presentar a l'ajuntament la documentació corresponent al tràmit d'autorització ambiental, han d'incloure els següents documents:
  • La declaració responsable.
  • El certificat de coincidència entre la documentació presentada en suport digital i tota la documentació que acompanya el formulari de sol·licitud facilitada a través d'aquest web.
Cal presentar aquesta documentació a l'ajuntament en suport digital. Tant l'esmentada declaració responsable com el Certificat de coincidència han d'estar degudament signats en suport digital (escanejat dels originals corresponents en format pdf).

Documents per preparar:


A l'hora de generar una declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries o una sol·licitud d'informe ambiental del vector aigües, s'ha de tenir en compte que s'hauran d'introduir documents en suport digital, motiu pel qual, abans d'iniciar el procés, s'hauran de tenir preparades les còpies digitals (escanejat dels originals corresponents, en format pdf) dels documents que s'indiquen a continuació:

DECLARACIÓ RESPONSABLE

IDENTIFICACIONS:
- Document d'identificació de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport)
- Document d'identificació del sol·licitant, representant de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport)

SOL·LICITUD D'INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR AIGÜES

1. IDENTIFICACIONS: 
- Document d'identificació de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport); 
- Document d'identificació del sol·licitant, representant de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport).

2. PROJECTE TÈCNIC DE LEGALITZACIÓ I ANTECEDENTS:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES: 
- Projecte Tècnic de legalització, visat o signat per tècnic competent

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES:
- Memòria descriptiva de les instal·lacions, visada o signada per un tècnic competent
- En renovacions o revisions, l'autorització d'abocament de què es disposi

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA, amb els següents documents per separat: 
- Memòria tècnica de les instal·lacions de tractament de l'aigua d'entrada i de tractament previ a l'abocament aigües residuals (si en disposen), incloent-hi el diagrama del sistema de tractament
- Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment [Nota important: S'han d'identificar els punts d'abocament [Ai] o de càrrega [Ci], amb una lletra A o C, segons correspongui, seguida d'un número [i] correlatiu, començant pel zero (A0, A1, A2...; C0, C1, C2...)]; 
- Descripció del procés industrial
- Diagrama de flux del procés industrial
- Períodes de manteniment (indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada)

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES, afegir una analítica representativa de les aigües residuals generades a l'emplaçament, per a cada punt d'abocament o de càrrega (cas dels vehicles cisterna).

4. PLÀNOLS a escala adequada per a la seva interpretació:
- Plànols de situació general de l'establiment a escala 1:5.000
- Plànols de detall de l'establiment a escala 1:1.000
- Plànol de la xarxa interior de sanejament a escala 1:100, diferenciant la tipologia de les aigües abocades, amb ubicació i croquis de les arquetes, els dispositius de seguretat (si n'hi ha), les instal·lacions de tractament de les aigües residuals i els punts de connexió al sistema de sanejament o de càrrega (cas dels vehicles cisterna) amb la numeració d'identificació establerta. De la mateixa manera, si es disposa de depuradora d'aigües residuals, planta i alçat del sistema de depuració a escala adequada per a poder-lo analitzar.

5. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS, en cas de que evacuï com a residu algun ús de l'aigua:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES:
- Documentació acreditativa conforme s'ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES: 
- Última declaració anual
- Fitxa/es d'acceptació
- Últim full de seguiment de cada residu generat
- Qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

6. FITXES DE SEGURETAT dels productes químics afegits als vehicles cisterna, en el seu cas.

7. ALTRES:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES:
- Altra documentació que es consideri oportuna (Autorització ACA, Ministeri, etc.)

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES:
- Factura de l'aigua
- Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades, si s'escau (obligatòriament, en cas que, en els últims dos anys, l'Àrea Metropolitana de Barcelona li hagi notificat incompliments dels seus abocaments)
- Documentació acreditativa de canvi de titular de l'empresa, si s'escau
- Altra documentació que es consideri oportuna (Autorització ACA, Ministeri, etc.).

Subir

Respuesta de la administración

L'AMB ha d'emetre l'informe preceptiu en un termini màxim de 30 dies.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir que l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Subir