8.A.4.2 D-240 Senyal direccional

Volver
A continuació es mostren les mides i especificacions dels senyals direccionals. La disposició dels elements gràfics en els senyals direccionals es regeix per un mòdul quadrat de 90x90 mm. Cada pictograma ocupa un mòdul, així com les puntes de fletxa, mentre que les cues de fletxa i els textos explicatius (nom de les sortides) ocupen mig mòdul. El nombre de pictogrames i fletxes serà el que càpiga sense sobrepassar el límit marcat amb la finalitat de respectar una distància de 90 mm amb la signatura de la Xarxa de Parcs Metropolitans.