Secretaria

Volver

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretaria de classe primera de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior.


  • Tipo: Provisió llocs i mobilitat
  • Número expediente: 900694/18
  • Período de presentación de solicitudes:

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL