El Consell Metropolità aprova inicialment el Pla d'Internacionalització de l'AMB 2021-2025

Aquest Pla converteix l'AMB en un dels primers governs metropolitans del món que es dota d'un instrument de planificació de la seva acció internacional per a un període de cinc anys
El Pla defineix cinc línies estratègiques: incidència en l'agenda política de la UE i internacional, captació de fons europeus i internacionals, innovació i gestió del coneixement, projecció econòmica internacional i cooperació internacional
El desplegament geogràfic del document, que prioritza Europa, el Mediterrani i Amèrica Llatina, té l'ambició d'establir lligams més forts amb els Estats Units, el Canadà i l'Àsia
Aquest full de ruta està alineat amb l'estratègia metropolitana de captació dels Fons Next Generation UE i del pressupost de la UE per al període 2021-2027

Pla Internacionalització

El Consell Metropolità d'aquest dimarts 27 de juliol ha aprovat inicialment el Pla d'internacionalització de l'AMB 2021-2025, un full de ruta que defineix l'estratègia de l'AMB en l'àmbit internacional per al període 2021-2015. 

El Pla materialitza el mandat del Pla d'actuació metropolità (PAM) 2019-2023, que recull la voluntat de potenciar la projecció exterior de l'AMB en línia amb l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), la Nova Agenda Urbana (Hàbitat III), els Acords de París sobre canvi climàtic, el Pacte Verd Europeu, la Carta de Leipzig, el Pacte d'Amsterdam i la defensa dels drets humans, entre d'altres. 

L'objectiu general del Pla d'internacionalització és potenciar la sostenibilitat, la competitivitat, la dimensió innovadora, la qualitat i l'eficiència de les polítiques que impulsa l'AMB i projectar-ne els seus actius. Aquest objectiu general es desplegarà mitjançant tres objectius específics

 • Incidir en les agendes polítiques europees i internacionals amb la finalitat de promoure els interessos, les necessitats i les aspiracions de l'AMB i del territori metropolità.
 • Contribuir a transformar el model productiu i de cohesió social i territorial de la metròpolis de Barcelona. 
 • Projectar l'AMB com una administració pública innovadora, orientada al coneixement, basada en valors i oberta al món.
El Pla pivota sobre les competències pròpies que la institució té atribuïdes d'acord amb la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya: territori, transport i mobilitat sostenible, ecologia, habitatge i desenvolupament econòmic i social, així com en altres àmbits no recollits en el marc legal, però amb un fort component metropolità: la transició digital i tecnològica, el turisme, la cultura i la creació, les polítiques d'alimentació sostenible i la promoció de la salut com a política transversal, entre altres.

Per assolir els objectius fixats en el Pla, s'han definit cinc línies estratègiques que s'estructuren, a la vegada, en accions i resultats esperats concrets. 
 1. Incidència en l'agenda política de la UE i del sistema de Nacions Unides. Aquesta tasca es desenvolupa a través de les xarxes European Metropolitan Authorities (EMA), Metropolis, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), MedCities, etc.
 2. Captació de fons europeus i internacionals amb la voluntat de continuar impulsant les estratègies transformadores a l'AMB i els ajuntaments metropolitans. L'AMB ha presentat una cartera molt important de projectes metropolitans a través del fons Next Generation EU. L'AMB és una institució capdavantera en la captació de fons europeus: en aquest sentit, actualment l'organisme metropolità està participant en un total de 55 projectes europeus i gestiona un pressupost total de gairebé 82,31 M€, dels quals en rep 38,27 M€ en forma de subvencions
 3. Innovació i gestió del coneixement. L'objectiu és ampliar, capitalitzar i transferir el coneixement en l'àmbit metropolità desenvolupat tant per l'AMB com per altres governs locals i metropolitans d'arreu del món de manera bidireccional. 
 4. Projecció econòmica internacional del conjunt del territori metropolità. L'objectiu és definir una estratègia de projecció internacional potenciant els elements de valor afegit en sectors estratègics per tal de captar oportunitats per al desenvolupament socioeconòmic del territori. Aquesta línia de treball s'impulsa a través de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB.  
 5. Cooperació internacional a través del Pla director de cooperació internacional (2020-2023) aprovat per l'AMB.
El Pla es presenta després d'un procés de consulta on s'han realitzat més de 30 entrevistes i reunions amb un centenar d'institucions de l'àmbit metropolità i internacional: ajuntaments, organismes metropolitans públics i privats, centres de recerca, think tanks, xarxes internacionals, serveis tècnics de l'AMB, etc. Aquest procés participatiu ha servit per extreure'n consideracions que fonamenten els objectius que articulen el Pla, les prioritats i les línies estratègiques. Aquestes conclusions i aprenentatges s'han plasmat en un diagrama DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).

Desplegament geogràfic al món
Malgrat que l'acció internacional de l'AMB té un abast global, es defineixen diferents prioritats i intensitats en funció de l'àrea geogràfica: 
 • Europa: continua representant l'àmbit d'actuació central per a la institució i és l'única àrea geogràfica on es desenvoluparan actuacions en cada una de les cinc línies estratègiques del Pla. El Pla considera prioritàries les aliances amb Greater Manchester, Grand Lyon, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Torino, Àrea metropolitana de Porto, Metropolis GZM-Katowice. A més, s'intensificaran les relacions amb les metròpolis  d'Amsterdam, Rotterdam, la Haia i Gran Paris.
 • Mediterrani i Amèrica llatina: també ocupen un espai important i el Pla treballarà per reforçar els lligams amb aquests territoris. En referència al Mediterrani, el Pla apunta relacions prioritàries amb Tunis, Mêtropole Aix-Marseille-Provence, Città Metropolitana de Roma, Trípoli (Líban), Tànger-Tetuan i Sfax. A més, s'impulsaran els lligams amb les metròpolis de Nàpols, Alger o Tessalònica. En relació amb l'Amèrica Llatina, es prioritza San Salvador, àrea metropolitana del Valle de Aburrá, Montevideo, ciutat de Mèxic, àrea metropolitana de Guadalajara, Bogotà i Santiago de Xile.
 • Àsia, Estats Units i Canadà: el Pla proposa ampliar les relacions en aquestes regions, ja que representen un potencial important de cara al futur, especialment en els àmbits tecnològic, científic i comercial. En relació amb l'Àsia, el Pla manté les relacions prioritàries amb Seül i Guangzhou. Pel que fa al Canadà, el Pla aposta per consolidar les relacions amb Montreal i també pretén obrir-ne de noves amb diverses metròpolis nord-americanes.
 • Àfrica: les relacions se centraran principalment en l'àmbit de la cooperació descentralitzada i en l'intercanvi de coneixement de manera bidireccional. El Pla aposta per una cooperació estratègica amb Gauteng, Maputo i Dakar.