MPOUM de l’àmbit de Can Ollé i Can Benet

Ordenació indicativa
Ordenació indicativa

L’objectiu principal d’aquest document és possibilitar el desenvolupament dels sectors residencials de Can Ollé i Can Benet.

Area:
8 hectàrees
Phases:
Aprovació provisional -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño, Loles Herrero i Marcela Balliano 

Drafting team:

Jornet-Llop-Pastor SLP: Sebastià Jornet, Joan Enric Pastor, Lorena Rius, Marco Casu i Artur Tudela.

Ajuntament: Xavier Carrascal, Meritxell Ibáñez 

Municipalities:
La Palma de Cervelló

Description

Modificació puntual del POUM de la Palma de Cervelló a l’àmbit de Can Ollé i Can Benet.

L’objectiu principal d’aquest document és establir les determinacions urbanístiques necessàries per al desenvolupament dels sectors residencials de Can Ollé i Can Benet, que es delimiten en la present modificació puntal del POUM de la Palma de Cervelló (MPOUM), en coherència amb les principals consideracions que s’enumeren a continuació i que han de ser la base per al desenvolupament dels esmentats sectors de planejament:

  • Ordenar de manera conjunta aquesta part del municipi de la Palma de Cervelló mitjançant dos sectors de planejament urbanístic, el de Can Ollé i el de Can Benet, perquè es desenvolupin sota unes directrius d’arquitectura i projecte urbà de qualitat, en coherència amb el territori i el paisatge natural on es troben.  
  • Projectar el conjunt de l’ordenació, en coherència amb els principals valors mediambientals del lloc on es troba, precisament en presència dels cursos d’aigua que travessen l’àmbit de la modificació, com la riera de Rafamans, que ha de ser el futur parc fluvial de la Palma, i el torrent de la Guixera, maltractat en el planejament vigent i que la present MPOUM integra de manera coherent amb el seu valors naturals.  
  • Racionalitzar l’ordenació del sistema viari per garantir l’accessibilitat al conjunt dels àmbits, minimitzant la superfície de sòl consumit i respectant els principals valors ambientals d’aquesta part del municipi de la Palma de Cervelló.  
  • Garantir l’obtenció dels sòls destinats a equipaments públics que ja estaven delimitats en el planejament que ara es modifica, i els destinats a l’ampliació de l'escola El Solell, i les instal·lacions esportives on actualment hi ha emplaçat el camp de futbol municipal CE La Palma, així com algunes pistes més, i l'obtenció de la cessió del sòls situats a la dreta de la riera de Rafamans i destinats a equipaments públics per convertir-los en horts urbans.  
  • Ordenar aquesta part de ponent del municipi amb una oferta generosa d'habitatges emplaçats preferentment sobre la continuïtat del carrer Sant Jordi, i alhora redefinir els criteris d’ordenació de la carretera BV-2421, que ha de passar a tenir un caràcter de travessia urbana, de més qualitat urbana, amb una urbanització correcta i adequada, com correspon a la continuïtat de l'avinguda de Catalunya, carrer major del municipi.  
  • Afavorir, en el sentit transversal, la permeabilitat fins a la riera de Rafamans, amb una ordenació que garanteixi un filtre visual que permeti integrar el paisatge d’aquest espai vertebrador del poble de la Palma i que en el futur ha de ser el parc fluvial de la riera, amb les corresponents àrees de lleure i els itineraris que actualment ja es fan pel camí que voreja la mateixa riera.  
  • Ajustar les edificabilitats i les densitats de tots dos sectors de planejament, de manera que millori el balanç de la sostenibilitat social de l’actuació, incrementant l’habitatge protegit del municipi, i que a la vegada es doni el marge de garantia i suficiència a la viabilitat i la sostenibilitat econòmica de l’actuació que es proposa, necessaris per al correcte desenvolupament de les accions.