Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
  • Article
    Nova zona de dotació d'habitatges per a joves

Nova zona de dotació d'habitatges per a joves


La Secció de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 9 de març de 2007, ha dictat Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 2004/348, anul·lant aquesta modificació. (Edicte de 13.10.2011, DOGC núm. 5992, de 26.10.2011).

Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la definició de la nova zona de dotació d'habitatges per a joves, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 30 de juny de 2003 amb la incorporació d'ofici de les prescripcions següents. (DOGC núm. 4135 de 18/05/2004).

Amb la incorporació d'ofici de les prescripcions següents:

1. Se suprimeix del punt 5 del capítol 3 de la memòria del document (justificació jurídica) el contingut següent: "Atès que la finalitat bàsica d'aquest règim de gestió és la garantia del desenvolupament i continuïtat de l'ús dotacional previst en les condicions establertes per aquesta modificació del Pla general metropolità, es preveu que, simultàniament a la cessió del sòl i atorgament del dret de superfície, es contempli una opció de compra a exercir per part de l'antic propietari dels sòls, en el termini i condicions que s'estipulin a partir de l'extinció del dret de superfície. Sense perjudici d'aquesta fórmula, es podran preveure en el Pla especial corresponent procediments alternatius a la cessió del sòl 10hj, sempre i quan quedi garantit (en el seu cas si és procedent mitjançant l'accés al Registre de la propietat) el destí específic dels sòls, en les condicions previstes per aquesta modificació del Pla general metropolità."

2. En la fitxa reguladora de l'àmbit de can Trabal, es corregeix l'errada material detectada en relació amb la superfície de sòl qualificada de clau 7b, substituint els 8.446,79 m2 de sòl indicats per 6.496,79 m2 de sòl.

3. En la fitxa de característiques reguladora de l'àmbit de Vullpareres, en el plànol d'ordenació proposada, se substitueixen els 800 m2 de sòl consignats en l'indicador de clau 10hj per 3.000 m2 de sostre.

4. La superfície màxima de venda per al petit comerç, prevista en 1.300 m2 en l'article 2.2 de la Normativa urbanística del document, queda fixada en 700 m2, d'acord amb allò que determina el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC) per al municipi de Sant Cugat del Vallès.

5. En l'apartat A del primer paràgraf de la Normativa, se substituirà l'article 314 pels articles 56 i 57, per tal de garantir l'efectiva integració de la nova clau 10hj com un ús dotacional previst dins el concepte de sistemes del Pla general metropolità.

6. En l'article 3, condicions d'edificació, de la Normativa urbanística del document, s'afegir à l'apartat següent: 5) Els habitatges s'adaptaran, pel que fa a les seves condicions d'habitabilitat i, en especial, a la seva superfície mínima, al que determinin les ordenances d'edificació i disposicions legals vigents en matèria d'habitatge, d'aplicació simult ània.

7. En l'article 2, destí de les zones d'habitatges per a joves, de la Normativa urbanística del document, s'afegirà l'apartat següent: 3) Els usos complementaris i dotacionals admesos en el règim d'usos previst, en tant que complementaris, resten subjectes al mateix rè- gim de concessió i dret de superfície que els d'habitatges per a joves.

ANNEX

Normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla general metropolità per a la definició de la nova zona de dotació d'habitatges per a joves, de Sant Cugat del Vallès.
Zona de dotació d'habitatges per a joves (clau 10hj)

Art. 1. Definició

Es qualifica com a zona de dotació d'habitatges per a joves el sòl urbà dels emplaçaments que integren aquest document al municipi de Sant Cugat del Vallès, que es destina a la construcció d'habitatges en règim de lloguer assequible destinats expressament a la gent jove, per facilitar a aquest colálectiu l'accés a l'habitatge dins la ciutat. Els sòls que s'afecten a aquest destí són els que consten a les fitxes urbanístiques d'aquesta modificació del Pla general metropolità. Aquestes fitxes tenen caràcter normatiu i incorporen les qualificacions proposades, les condicions d'ordenació i les de desenvolupament i gestió de cadascun dels àmbits d'actuació.

Art. 2. Destí de les zones de dotació d'habitatges per a joves

1) Els sòls qualificats de zones de dotació d'habitatges per a joves es destinaran a la construcció d'habitatges en les condicions establertes a l'article 4. Els usos dotacionals definits a l'article 212 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, compatibles amb l'habitatge, s'admeten com a ús no principal.
2) En planta baixa s'admeten també els serveis complementaris de l'habitatge i l'ús comercial en establiments de superfície màxima de venda de 700 m2, corresponent al petit comerç d'acord amb la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials.
3) Els usos complementaris i dotacionals admesos en el règim d'usos previst, en tant que complementaris, resten subjectes al mateix règim de concessió i dret de superfície que els d'habitatges per a joves.

Art. 3. Condicions d'edificació

1) L'edificació en el sòls qualificats de zona de dotació d'habitatges per a joves s'ajustarà al tipus d'ordenació, intensitat edificatòria i condicions d'edificació definits a la fitxa urban ística de cadascun dels sòls amb aquesta qualificació, d'acord amb les condicions de l'entorn.
2) L'edificació podrà desenvolupar-se per llicència directa, en les condicions establertes a l'apartat anterior.
3) La modificació de les condicions d'edificació definides en les fitxes normatives requerir à la tramitació d'un estudi de detall o d'un pla especial.
4) Per a tot allò no regulat expressament en aquesta Normativa, regeixen les disposicions de les Normes urbanístiques per al tipus d'ordenació assignat al sòl corresponent.
5) Els habitatges s'adaptaran, pel que fa a les seves condicions d'habitabilitat i, en especial, a la seva superfície mínima, a allò que determinin les ordenances d'edificació i disposicions legals vigents en matèria d'habitatge d'aplicació simultània.

Art. 4. Desenvolupament i gestió de les zones clau 10hj

1) Els habitatges es promouran en règim de lloguer i en les condicions que permetin acollirse a les mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge establertes al Decret 157/2002, d'11 de juny, pel qual s'estableixen els ajuts en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1/2002, d'11 de gener i els que en el seu cas els desenvolupin o substitueixin.
2) El desenvolupament i gestió de les dotacions d'habitatges per a joves s'acollirà a algun dels règims següents:

2.1 En els sòls de titularitat pública municipal, la construcció dels habitatges i la seva gestió podrà realitzar-se per l'Ajuntament directament a través de Promusa, amb conveni amb una altra Administració o bé amb participació de la iniciativa privada, mitjançant l'atorgament d'un dret de superfície o concessió administrativa.
2.2 Un cop atorgat el dret de superfície, l'incompliment de les condicions establertes en el plec corresponent es regirà pel que aquest disposi.
2.3 L'Ajuntament podrà establir convenis entre altres administracions públiques o entitats dependents d'elles, per tal de desenvolupar en sòls dels què siguin titulars dotacions d'habitatges per a joves.

Art. 5. Legitimació expropiatòria

La qualificació amb clau 10hj legitima l'expropiació dels sòls qualificats amb aquest destí, sense perjudici del que es preveu a l'apartat 2.2 de l'article anterior. (03.316.077)