Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 80 - Sòl urbanitzable programat

Article 80 - Sòl urbanitzable programat


1. Aquest Pla General classifica com a sòl urbanitzable programat el que, segons la política urbanística inspiradora del planejament metropolità, ha de ser objecte d'urbanització amb subjecció al Programa del Pla. La delimitació d'aquest sòl es fa als plànols b‑1, a escala 1:10.000.

2. Aquest Pla General divideix el sòl urbanitzable programat en "sectors". El sector és la unitat geogràfica i urbanís­tica que permet un desenvolupament adient mitjançant el Pla Par­cial corresponent.

3. Al sòl urbanitzable programat, a més de la seva divisió en sectors, aquest Pla General conté les determinacions següents:

a. Sistemes generals i equipaments comunitaris.
b. Delimitació de zones i règim general de cadascuna.
c. Densitat màxima d'habitatges permesa, en relació amb l'equipament comunitari.
d. Sistemes locals i estàndards als quals es condicionen els Plans Parcials.
e. Aprofitament mitjà de la superfície total del sòl urbanitzable programat i de cada un dels sectors en què el sòl es divideix.