Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 280 - Ús industrial

Article 280 - Ús industrial


1. S'hi comprenen els següents:

1r. Les indústries d'obtenció, transformació i transport.
2n. Els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes, amb subministrament exclusiu a detallistes o majoristes, instal·ladors, fabricants o distribuïdors o sense servei de venda directa.
3r. Els tallers de reparació.
4r. Les estacions de servei i de rentada de vehicles i garatges.
5è. Les activitats que pels materials emprats. manipulats o despatxats, o pels elements tècnics que s'utilitzen poden ocasionar molèsties, perills o incomoditats a les persones, o danys als béns.

2.  Usos industrials diferents als definits en aquest article són els usos extractius (d'explotació de mines o pedreres), agrícoles, pecuaris i forestals s'han de regular pel que disposa la legislació específica en la matèria i, si escau, pel que disposen aquestes Normes.

 • Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipi
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).

  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN ORDRE A LA IMPLANTACIÓ DE BENZINERES EN EL MUNICIPI DE SANT CUGAT DE VALLÈS.

  Normes urbanístiques

  Art. 1. Àmbit d'aplicació.

  L'àmbit d'aplicació d'aquesta modificació puntual és tot el municipi de Sant Cugat del Vallès. En aquells sectors de planejament derivat on s'hagi establert el règim d'usos per alguna zona no recollida en aquestes Normes, serà igualment d'aplicació el que disposi el punt quart de l'article 280 de les NN.UU. una vegada aprovada la present modificació.

  Art. 2. Regulació de l'ús industrial en allò relatiu a les estacions de subministrament de carburants.

  Es modifica el contingut dels articles 280, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312 i 313 de les NN.UU. del PGM, que queden redactats en la següent forma:

  Art. 280. Ús industrial.

  1. S'hi comprenen els següents:

  1r. Les indústries d'obtenció, transformació i transport.
  2n. Els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes, amb subministrament exclusiu a detallistes o majoristes, instal·ladors, fabricants o distribuïdors o sense servei de venda directa.
  3r. Els tallers de reparació.
  4r. Les estacions de servei i de rentada de vehicles i garatges.
  5è. Les activitats que pels materials emprats. manipulats o despatxats, o pels elements tècnics que s'utilitzen poden ocasionar molèsties, perills o incomoditats a les persones, o danys als béns.

  2. Usos industrials diferents als definits en aquest article són els usos extractius (d'explotació de mines o pedreres), agrícoles, pecuaris i forestals s'han de regular pel que disposa la legislació específica en la matèria i, si escau, pel que disposen aquestes Normes.

  3. Els criteris per a la localització de les estacions de servei en el municipi de Sant Cugat del Vallès s'establiran mitjançant un Pla especial urbanístic. Aquesta figura de planejament derivat es fonamentarà en criteris mediambientals i de mobilitat i haurà de preveure, en funció de la demanda estimada, el nombre i la ubicació orientativa de les estacions de servei necessàries al Terme Municipal. Aquestes s'hauran de situar preferentment a les vies d'accés a la ciutat sense interferir amb la trama urbana. Aquelles estacions de subministrament de carburants existents que no s'ajustin als criteris que estableixi l'esmentat pla tindran, partir del moment de la seva aprovació, la consideració de fora d'ordenació. El propi pla o un altre d'específic podrà preveure'n el trasllat a una altra ubicació que sí que compleixi amb els criteris establerts pel primer.

  4. Per a la implantació de qualsevol nova estació de subministrament de carburants al municipi caldrà l'aprovació d'un pla especial urbanístic, específic per a la benzinera que es tracti. Aquest pla s'haurà d'ajustar a les determinacions que fixi el pla especial urbanístic esmentat al punt anterior i haurà d'establir les condicions d'ordenació i implantació de dita activitat. Aquest pla estarà sotmès, si s'escau d'acord amb legislació aplicable, a avaluació ambiental, i en tot cas haurà de contenir un estudi de mobilitat complet que justifiqui la correcta ubicació atenent a la capacitat de la xarxa viària. En el cas que es tracti d'una nova estació de servei, no prevista al pla especial urbanístic indicat al punt anterior, serà necessari justificar també la necessitat i l'interès o servei públic de la seva implantació en base a la demanda estimada en el moment de la seva redacció.