Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions sobre ús industrial
  Article
  Article 186 - Ús compartit

Article 186 - Ús compartit


El Pla especial previst a l'article 351 de les Normes urbanístiques del Pla general podrà determinar les condicions d'autorització de l'ús compartit dels edificis emplaçats en una parcel·la mínima a què es refereix la limitació 2 del paràgraf 1 de l'article 350 de les normes, i fins i tot modificar l'esmentada limitació quan circumstàncies justificades d'ubicació industrial o del procés tecnològic ho aconsellin.