Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
  Article
  Article 160 - Usos permesos

Article 160 - Usos permesos


Dins del sòl a què fa referència l'article anterior, i sempre que es compleixi el que es disposa en aquest article i en el que regula les condicions generals d'edificació del sòl rústic protegit de valor agrí­cola, en allò que no exceptua aquell precepte, s'admeten, a més a més dels usos permesos en aquesta classe de sòl, els següents:

a. Usos comercials de consum domèstic i els concretats a la venda o exposició de flors, mobiliari, embarcacions i vehicles terrestres i aeris.
b. Estacions de servei de carretera (subministrament de ga­solina i articles relacionats amb els vehicles) i tallers de reparació d'automòbils o embarcacions.
c. Hotels, motels, restaurants, cafeteries i bars.