Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Article
  Article 150 - Abocament mitjançant conductes d'ús col·lectiu

Article 150 - Abocament mitjançant conductes d'ús col·lectiu


1. Si l'abocament d'escombraries als cubells s'efectua mitjançant conductes d'ús col·lectiu, els departaments, a més de complir amb les condicions assenyalades a l'article anterior, hauran de subjectar-se a les següents:

a. se'ls proveirà d'instal·lació automàtica contra incendis, en especial tocant a la boca terminal inferior del conducte d'abocament i sobre els cubells susceptibles de contenir escombraries
b. la boca terminal inferior del conducte d'abocament haurà d'anar proveïda d'una comporta metàl·lica contra incendis, prou resistent per contenir les escombraries que es llancin pel conducte quan aquella estigui tancada per procedir al canvi de cubell
c. se'ls dotarà d'orificis de ventilació inferior i superior suficients per evitar la producció de males olors, protegits contra l'entrada d'insectes i rosegadors, i en comunicació directa amb l'exterior, i a l'orifici superior s'hi adaptarà una xemeneia de ventilació a l'exterior, d'altura superior a la del conducte d'abocament col·lectiu i que sobresurti a la coberta de l'edifici
d. quan la cambra que contingui el terminal del conducte de l'abocament col·lectiu sigui diferent de la destinada a guardar-hi els cubells, cada una d'elles disposarà de ventilació totalment independent, de la manera establerta en aquestes ordenances, amb instal·lació de tir forçat, si fos necessari.

2. Les escombraries abocades a través dels conductes corresponents hauran d'anar a parar precisament als dipòsits o cubells destinats a la seva acumulació i no es permetrà que s'aboquin directament a terra perquè després siguin retirades.