Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Article
  Article 149 - Situació dels departaments

Article 149 - Situació dels departaments


1. Els departaments per guardar-hi cubells hauran de situar-se a l'interior de les finques i d'acord amb les possibilitats d'edificació regulades per a cada zona.

2. Quan el departaments es projectin per servir edificis aïllats, es permetrà situar-los ocupant el subsòl dels espais lliures destinats a jardí sempre que aquesta situació no exigeixi instal·lacions fixes per damunt del nivell dels espais esmentats, llevat que aquestes siguin assimilables als armaris per complir les condicions de grandària i situació que es fixen per a aquests últims en aquestes ordenances.

3. Tanmateix, si per circumstàncies especials que poguessin concórrer en ordenacions d'edificis aïllats o en edificis aïllats a construir en parcel·les de gran extensió, fossin necessàries condicions diferents de les establertes en aquest article, l'Ajuntament podrà acordar-les, amb un informe previ dels serveis tècnics municipals.

4. Com a norma general no es permetrà l'ocupació del subsòl de la via pública amb construccions i instal·lacions objecte d'aquesta secció. No obstant això, quan ho aconsellin circumstàncies especials, l'Ajuntament podrà autoritzar-la, sempre que tal ocupació no exigeixi instal·lacions fixes per damunt de la rasant de la vorera.