Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada
  Article
  Article 143 - Sancions i execució forçosa

Article 143 - Sancions i execució forçosa


1. En l'exercici de la funció de policia urbana, l'Alcaldia respectiva podrà sancionar amb multa, en la quantia màxima autoritzada per la llei, la infracció del que disposa aquesta secció, i requerir als propietaris afectats perquè, en el termini que s'assenyali a aquest efecte, estableixin o reparin les instal·lacions dels espais lliures, quan existís pertorbació o perill de pertorbació greu de la tranquil·litat, seguretat, salubritat o moralitat ciutadana, a fi de restablir-les o conservar-les.

2. En cas d'incompliment del que hagi ordenat l'Alcaldia, la corporació municipal respectiva podrà acordar l'execució forçosa de les obres necessàries, a compte i risc dels interessats, i exigir per anticipat i, si és el cas per la via de constrenyiment, l'import de les obres.