Urbanització dels carrers del nucli antic

El barri antic de Sant Boi de Llobregat continua recuperant espai per als vianants en aquesta segona fase de reurbanització i millora els serveis municipals. El projecte proposa un joc de paviments que guien els vianants i restringeixen l'ús del vehicle privat.

Imatge del projecte
Aleix Bagué
Technical details
 • Project date:
  February 2009
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  December 2009
  Municipality:
  Sant Boi de Llobregat
  Area:
  7.104 m2
  Cost:
  2.500.000,00 €
 • Authors:
  Antonio Montes (arquitecte – AMB)
  Project management:
  Antonio Montes (arquitecte – AMB)
  Works management:
  Antonio Montes (arquitecte – AMB), Javier Navarro (eng. tècnic d'obres públiques – AMB)
  Collaborators:
  Catalina Montserrat (eng. agrònoma), Susana Casino (eng. tècnica agrícola), Joan Codina (eng. tècnic industrial), Manel Sanz (tècnic auxiliar d'obra), Roger Ayza, Marta S. Blanco (arquitectes), Jesús Magallón (estudiant d'arquitectura)
  Contractor:
  Dragados SA
Description

La permanent transformació de l'espai públic dels nuclis antics està determinada principalment per nous models de mobilitat: recuperar espai per als vianants en detriment dels vehicles. El projecte vol reflexionar sobre la materialització d'aquesta transformació i reconduir les propostes cap a una sistematització de la secció, un nou ordre dels materials i una estandardització dels elements urbans. Tot i que es tracta bàsicament de pavimentació de carrers i places, les obres serveixen per renovar, completar i millorar les xarxes de les companyies de subministrament i les dels serveis municipals.

El nucli antic de Sant Boi està format per un teixit de carrers i places de petita escala, entre alineacions discontínues d'edificis que alternen arquitectures tradicionals amb patrimonials. En aquest context la proposta estableix diferents tipus d'intervenció.

Als carrers de Francesc Maragall, Miguel de Cervantes i la Palla, que són els de menor escala, la transformació ha consistit en la racionalització del trànsit i l'eliminació de l'aparcament de vehicles tot substituint les voreres i la calçada existent per una superfície plana al mateix nivell i per un únic material. La diferenciació d'ús està insinuada per una línia d'arbres i una rigola contínua de recollida d'aigües pluvials.

El carrer de Jaume I, de major amplada, és un espai destinat fonamentalment a vianants i l'ordenació es fa mitjançant la diferenciació de materials: l'asfalt a la part central, i la vorada en un dels costats, que ordena la recollida d'aigües i limita el pas ocasional de vehicles. A la zona del carrer amb menor amplada es manté el criteri de col·locació dels materials, però tota la secció queda al mateix nivell.

A la plaça Cap de la Vila, es canvia l'ús exclusiu que tenia de rotonda per a la circulació de vehicles i es prioritza la recuperació de l'espai per al vianant, com  a lloc d'estar i de relació. La plaça es pavimenta amb un únic material i al mateix nivell, llevat de la vorera de ponent on una vorada ordena el pas permanent de vehicles. Mitjançant canvis d'especejament, textura i juntes, el paviment suggereix, sense arribar a condicionar, l'especialització dels usos de la plaça, la zona destinada a circulació de vehicles i la zona permeable de plantació: es conserven dos pins existents.

Com en la intervenció de la fase anterior, el paviment s'ha col·locat seguint diferents orientacions en funció de l'amplada o longitud de l'espai i la situació del carrer dins la trama urbana. Es mantenen els criteris de material de pavimentació de la primera fase. Als carrers s'utilitza la llamborda de granit, un material de qualitat i neutre, que per la seva resistència es compatible amb la circulació de vehicles i que proporciona un acabat antilliscant, resistent al polit i de fàcil reposició. La plaça, element singular en la trama, es diferencia del sistema de carrers, amb un paviment de pòrfir vermell.

Els elements urbans qualifiquen i doten de confort els espais més singulars, complementats per la introducció d'un arbrat específic quan l' amplada ho permet. L'enllumenat s'ha resolt amb columnes d'alumini tipus Plus, situades entre els arbres d'alineació, i projectors amb potes a la resta dels carrers.

Where