Carrer Matas

Millores de connexió, circulació i il·luminació al carrer Matas. 

©Josep Casanova
Technical details
 • Project date:
  November 2016
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  July 2018
  Municipality:
  Tiana
  Area:

  3.407 m2

  Cost:
  588.058 €
 • Project management:
  Roberto Aparicio, Roger Jornet, Sílvia Ollé (AR47)
  Works management:
  Albert Dalmau, Marta Juanola (AMB)
  Collaborators:
  EQUIP EXTERN: Ingenieros Asociados
  Contractor:
  Amsa
Awards and acknowledgments

Seleccionada, Mostra d'Arquitectura del Maresme 2021

Seleccionada, premi FAD en la categoria Ciutat i Paisatge 2019

Financing

Aquesta intervenció ha estat finançada per:

l'AMB

Ajuntament de Tiana

Description

El carrer Matas és l'antiga via d'accés a Tiana des del sud, la connexió de la vila amb Montgat. Es tracta d'un carrer molt singular dins la trama urbana, de poca secció i recorregut llarg, que neix al sud de la ciutat i arriba fins a la plaça de la Vila. La seva principal característica és l'arbrat: dues alineacions de plataners centenaris, situats a banda i banda de la calçada, que generen una avinguda a l'ombra gràcies a les seves frondoses copes; és molt agradable passejar-hi a l'estiu, ja que els arbres fan una «volta verda viva» i creen un espai molt acollidor i amb molta entitat. 

L'objectiu és potenciar aquest eix dins el poble, fer-ne un carrer on vianants i veïns siguin els actors principals de l'espai públic, recuperant-lo així com a espai de relació, alhora que es potencia que el verd s'integri dins la trama urbana, més pacificada, amable, accessible i tranquil·la. Es vol que aquest eix esdevingui no tan sols una artèria principal per als vianants, sinó també un eix que convidi tots els veïns de la ciutat a la convivència: un entorn agradable i net, on es potenciïn el verd i les zones de descans i que tingui una circulació accessible que prioritzi els vianants.

Per tal de convertir aquest carrer en un eix cívic i de vianants, i que les persones i els vehicles hi puguin conviure, cal pacificar el trànsit i disminuir la intensitat de vehicles que hi circulen. Per tant, es plantegen tot de canvis en la circulació del carrer Matas i el seu entorn, per trencar l'actual direccionalitat sud-nord del carrer i passar a ser un carrer on convisquin els vianants i els altres modes de transport, i al mateix temps s'elimina tot l'aparcament per recuperar espai per als veïns i vianants.

La disposició actual dels plataners fa impossible circular pels laterals del vial; així, s'organitza una única calçada central de llambordí per on circularan i conviuran els cotxes i els vianants, una catifa central amb voluntat de rambla amb dues franges més toves, que seran els elements clau per garantir el funcionament biohidràulic del carrer. Es proposa una secció de plataforma única pavimentada amb peça prefabricada de formigó de 30 x 10 destonificada, però amb diferents tractaments que emmarcaran els nous i amplis escocells dels plataners dins la franja lateral drenant. Entre escocell i escocell es creen espais de relació, uns espais per a la convivència i relació entre els veïns, amb bancs i cadires disposats aleatòriament. Aquestes franges drenants generen unes bones condicions d'aireig per a l'arbrat i així s'evita haver de construir una xarxa d'evacuació d'aigües pluvials; per tant, no cal intervenir per sota de la rasant del carrer actual i es garanteix que no es malmetran les arrels dels plataners.

Per evitar completament la intervenció subterrània s'ha decidit fer una instal·lació d'il·luminació aèria a partir d'una catenària en zig-zag, que desapareix a l'estiu entre les fulles dels arbres i que permet alhora situar les llumeneres al centre del carrer, de manera que se n'optimitza el rendiment al màxim i es generen les mínimes ombres possibles. 

Where