Opinió sobre els parcs metropolitans

Back

| Subject: Parcs

Es realitzen 4.500 entrevistes als usuaris de la xarxa de parcs metropolitans

Durant els mesos de maig i juny d'enguany s'han realitzat un total de 4.500 entrevistes presencials, repartides entre els 37 parcs metropolitans; s'han dedicat dues jornades senceres a cada parc, una en horari feiner (de dilluns a divendres) i una en cap de setmana (dissabte o diumenge).

Mitjançant un qüestionari es vol determinar el perfil dels visitants dels parcs, quins són els seus hàbits d'ús, la seva opinió i valoració sobre diferents aspectes de la gestió i estat dels parcs metropolitans.

Amb aquestes dades s'obté la informació necessària per a redactar l'informe d'anàlisi de satisfacció que, com en anys anteriors, es farà en col·laboració amb el departament d'Estudis d'Opinió de l'Ajuntament de Barcelona.

La gestió i manteniment dels parcs metropolitans es realitza d'acord amb les normes UNE-EN-ISO 9001:2000/14001:2004. Entre els indicadors plantejats pel sistema i aprovats per la direcció de Serveis Tècnics, hi figura la realització cada dos anys d'estudis bianuals dels usuaris dels parcs. És objecte d'aquest informe proposar la realització d'enquestes presencials per a l'elaboració de l'Estudi de satisfacció dels usuaris de la xarxa de parcs metropolitans (2015).

Prova: $provaURL