Estudi de satisfacció dels parcs metropolitans

Back

| Subject: Parks

Durant dos mesos els usuaris valoraran els 46 parcs metropolitans

Imatge d'una enquesta de satisfacció al parc


El dia 24 d'abril es posarà en marxa el treball de camp de l'edició 2019 de l'enquesta de satisfacció dels usuaris de la xarxa de parcs metropolitans. Aquests estudis tenen una freqüència bianual i la primera edició va tenir lloc l'any 2006.

L'estudi, encarregat per l'AMB a l'IERMB, inclou la realització de 5.600 entrevistes presencials repartides entre 46 parcs metropolitans. La metodologia serà la mateixa que en edicions anteriors: es faran entre 100 i 150 enquestes per parc, en funció de les dades d'afluència facilitades per l'AMB.

Mitjançant un qüestionari es determinarà el perfil dels visitants dels parcs, quins són els seus hàbits d'ús, la seva opinió i la valoració que fan sobre diferents aspectes de la gestió i l'estat dels parcs metropolitans. Aquesta informació servirà per augmentar el coneixement que tenim de la nostra realitat metropolitana per tal de planificar millor la gestió d'aquests espais públics.

A la darrera edició de l'estudi, any 2017, la qualitat percebuda pels usuaris va tenir una nota de 7,6 punts sobre 10. La tranquil·litat, la proximitat, el disseny, la jardineria, l'ambient i el mobiliari urbà van ser els aspectes més ben valorats de la xarxa de parcs.

La gestió i el manteniment dels parcs metropolitans es fa d'acord amb les normes UNE-EN-ISO 9001:2000 / 14001:2004. Entre els indicadors plantejats pel sistema i aprovats per la direcció de Serveis Tècnics, hi figura la realització d'aquest estudi bianual als usuaris dels parcs.

Related publications