L'FP de logística al SIL 22

| Subject: Technical and vocational Training

Es presenta un estudi sobre sectors econòmics emergents i l'FP

El dijous 2 de juny, l'AMB i la Fundació BCN Formació Professional van presentar l'estudi "Els sectors econòmics emergents i la Formació Professional en la RMB: el sector logístic", en unes de les conferències del Saló Internacional de la Logística (SIL Barcelona). 

Guillem Espriu, coordinador de les polítiques socials de l'AMB, i Àngel Tarriño, coordinador de l'Observatori de la Fundació BCN Formació Professional, van presentar l'estudi, que té com a objectiu valorar l'adequació de l'oferta de formació professional a les transformacions i tendències de les ocupacions principals del sector logístic. A partir dels resultats de l'anàlisi entre els continguts formatius de l'oferta formativa professional vinculada a la logística i les competències professionals requerides pel mercat logístic, l'estudi proposa un seguit de línies d'actuació per adaptar i millorar la resposta del sistema de formació professional als requeriments del sector.

El sector logístic inclou totes les activitats empresarials que tenen l'objectiu de fer que els productes i els serveis estiguin disponibles al lloc corresponent amb la forma i la condició desitjades pels clients amb el menor cost possible per a l'empresa. Dins del sector, es diferencia entre cadena de subministrament i logística. 

El sector logístic a la regió metropolitana de Barcelona

Per que fa a l'ocupació, el sector dona feina a 127.307 persones a la regió metropolitana de Barcelona (RMB) entre assalariats i autònoms, que representen el 5,57 % de l'ocupació de la RMB i el 74,10 % dels llocs de treball que genera el sector a Catalunya. Les activitats amb més treballadors són el transport terrestre i les activitats complementàries per al transport de passatgers o mercaderies.

Respecte a les empreses del sector logístic, hi ha un total de 7.119 empreses el primer trimestre de 2020, valor que representa el 4,56 % dels centres de cotització de la RMB i el 67,57 % del sector a Catalunya. El 71,34 % són empreses de transport terrestre i el 22,63 % d'emmagatzematge i activitats afins al transport.

D'altra banda, la desocupació del sector logístic el 2020 és de 9.898 persones a la RMB. Aquesta dada suposa el 3,56 % de la desocupació total a la RMB.

Formació vinculada a la logística

La formació professional associada a la logística s'ubica principalment a dues famílies professionals: comerç i màrqueting i administració i gestió. Però també s'hi han inclòs cicles de la família professional de transport i manteniment de vehicles, i d'informàtica i comunicacions. 

Cicles formatius i inserció laboral

Els cicles que s'han considerat per a la descripció de l'estructura i evolució de l'alumnat dels estudis d'FP inicial vinculats al sector són en cicles formatius de grau mitja (CFGM):

  • Activitats Comercials, perfil professional Logística
  • Activitats Comercials
  • Comercialització de Productes Alimentaris
  • Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
  • Gestió Administrativa
Respecte als cicles formatius de grau superior (CFGS):
  • Administració i Finances
  • Comerç Internacional
  • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Informàtica Aplicada a la Logística
  • Gestió de Vendes i Espais Comercials
  • Transport i Logística

El nombre de matriculats en cicles formatius de logística a la RMB va ser de 13.928 el curs 2018/2019.

La distribució per graus gairebé és paritària: el 48 % de matriculacions de grau mitjà i el 52 % restant de grau superior. Els cicles amb més nombre de matriculats són Administració i Finances (33,77 %), Gestió Administrativa (31,16 %), Activitats Comercials (16,46 %) i Comerç Internacional (9,65 %).

La inserció laboral dels acabats de graduar al sector logístic és més elevada en les titulacions de grau superior que de grau mitjà. Una de les principals causes és el fet que més de la meitat dels titulats de grau mitjà continuen estudiant.

Dins del SIL, Barcelona també va exposar casos de talent logístic de l'FP dual en una conferència de caràcter internacional, moderada per la coordinadora de projectes de Xarxa FP, Sol Bermejo, i amb la participació del director executiu de AGEPOR, António Belmar da Costa i d'un representant de l'Institut Logístic de Barcelona, José Antonio Vázquez.