Tall de fulls 1:1000

Back

Tall de fulls 1:1000

Technical file card

El BOE, amb data de 29 d'agost de 2007, publicava el Real Decreto 1071/2007 pel qual es regula el nou sistema de referència oficial a Espanya. L'articulat del Real Decreto estableix el sistema ETRS89 com el sistema geodèsic oficial a Espanya per a la referenciació geogràfica i cartogràfica oficial d'elements en l'àmbit de la Península Ibèrica i les Illes Balears, al mateix temps que explicita les projeccions a emprar per a la representació planimètrica oficial i la distribució dels fulls del Mapa Topogràfic Nacional en base al nou tall geodèsic.
Aquest Dataset correspon al tall geodèsic emprat per a la distribució de cartografia d'escala 1:1000 coherent a la subdivisió de fulls del MTN50.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format WMS View
HTML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format HTML View
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format JSON View
KMZ Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format KMZ View