Serveis de ibus de TMB

Back

Informació relacionada amb el temps de pas dels autobusos de l'empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Technical file card

Servei que retorna el temps previst de pas d'un autobús per a una parada donada de les línies que gestiona Transports Metropolitans de Barcelona (no inclou la resta de línes metropolitanes que operen altres companyies).

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
  • Catalan

getArrivalTimesByStopCode: Donada una parada, retorna el temps de pas de tots els busos que passen per la parada.

View
SOAP Service
  • Catalan

getArrivalTimesByStopCodeAndLineCode: Donada una parada i una línia, retorna el temps de pas del bus d?aquesta línia que passa per aquesta parada.

View
SOAP Service
  • Catalan

getRoutesAndArrivalTimesByStopCode: El mateix que la funció getArrivalTimesByStopCode però afegint els paràmetres de sortida lineNumberrouteDescr.

View
SOAP Service
  • Catalan

getRoutesAndArrivalTimesByStopCodeAndLineCode: El mateix que la funció getArrivalTimesByStopCodeAndLineCode però afegint els paràmetres de sortida lineNumber i routeDescr.

View
SOAP Service
  • Catalan

getAllArrivalTimes: Retorna la previsions de tots els busos de tota la xarxa fins a la següents parades del seu recorregut.

View