Catàleg de patrimoni (refós)

Back

Catàleg de patrimoni (refós)

Technical file card

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La informació que oferim en aquest servei correspon a la transcripció gràfica dels Plans Especials de Catàleg i Protecció del Patrimoni Arquitectònic per aquells municipis que en disposen, excepte pel municipi de Barcelona.
Atesa la diversitat de criteris i conceptes inclosos en aquests documents, s'ha optat per fer un "refós" d'aquests documents, amb l'objectiu de sintetitzar en quatre conceptes els múltiples temes que aquests documents poden tractar.

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
HTML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format JSON

View
KMZ Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format KMZ

View