Bretxa salarial

Back

Diferència entre els salaris mitjans anuals dels homes i de les dones expressada en % dels salaris mitjans dels homes.

Technical file card

Diferència entre els salaris mitjans anuals dels homes i de les dones expressada en % dels salaris mitjans dels homes.

Dades segons diferents variables (tipus de jornada, contracte, sector econòmic, grups d'edat, etc.) referides a assalariats residents en municipis de més de 40.000 habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation