Dades Espacials 42

Search for apps and digital tools
 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Cartographic basis
  Aixecaments topogràfics

  Aixecaments topogràfics realitzats per l'AMB.

 • Imatge dels aparcaments d'intercanvi P+R
  IDEAMB / Mobility
  Aparcaments d'intercanvi P+R

  Informació de l'inventari del servei d'aparcaments d'intercanvi P+R

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial planning
  Catàleg de patrimoni arquitectònic del Refós de Planejament

  Límits dels béns protegits pels Plans Especials de Catàleg i Protecció del Patrimoni Arquitectònic elaborats per cada municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona) i la informació de cadascun d'ells.

 • Imatge dels Centres de Serveis Socials
  IDEAMB / Economy
  Centres de serveis socials

  Localització dels centres de serveis socials bàsics dels municipis metropolitans.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial planning
  Classificació del sòl del Refós de Planejament

  Classificació del sòl segons els conceptes definits al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya en el capítol I del títol segon.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sustainability
  Emergència climàtica

  Anàlisis dels riscos provocats per l'augment de temperatures i de mesures d'adaptació que s'estan implementant.

 • Imatge de les estacions de bicibox
  IDEAMB / Mobility
  Estacions de bicibox

  Informació d'inventari del servei Bicibox

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sustainability
  Estratègia de gestió del carboni

  L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial planning
  Expedients urbanístics

  Àmbits del estudis i figures de planejament urbanistic redactats per la Direcció de Serveis Urbanístics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial planning
  Expedients urbanístics del Refós de Planejament

  Perímetre dels diferents expedients urbanístics aprovats i publicats fins a la data d'actualització i transcrits gràficament a les capes de contingut del mapa refós.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Economy
  Formació professional

  Localització dels centres de formació professional inicial dels municipis metropolitans pels cicles que imparteixen i base de dades de centres

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ecology
  Inventari dels Espais Fluvials

  Inventari d'elements dels espais fluvials gestionats per l'AMB